Om SLU Artdatabankens API:er

Senast ändrad: 05 oktober 2022

SLU Artdatabanken har API:er som gör att man kan hämta artobservationsdata, både från Artportalen och andra källor. API finns också för att hämta information om arter och taxonomi från Artfaktadatabasen och Dyntaxa.

API för artobservationsdata från flera källor

API:et för artobservationsdata (Species Observation System API) är helt öppet och ger tillgång till observationer från en rad olika svenska datakällor, däribland Artportalen. API:et släpptes hösten 2021 och är sedan dess också det API som i första hand gäller för den som vill hämta data ur Artportalens databas.

Åtkomst: Öppen åtkomst via SLU Artdatabankens utvecklartportal. Prenumerera på produkten nedan.

Produkt: Species Observations – multiple data resources

API för artinformation (artfakta.se)

API:et för artinformation (Artfakta – Species Information API) är helt öppet och möjliggör uttag av data från SLU Artdatabankens artfaktadatabas. Datat består av information som är knutet till vilda arter i den svenska naturen och innefattar till exempel rödlistningsinformation.

Åtkomst: Öppen åtkomst via SLU Artdatabankens utvecklarportal. Prenumerera på någon av produkterna där API:et ingår.

Produkt: Artfakta (API:et ingår även i övriga produkter).

API:er för taxonomisk information (Dyntaxa)

API:et för taxonomisk information (Dyntaxa Taxon Service API) är helt öppet och hämtar information ur Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas. 

Det finns även ett separat API för naturvårdslistor (Taxon List Service API) som hämtar vilka taxa som ingår i olika naturvårdslistor. 

Åtkomst: Öppen åtkomst via SLU Artdatabankens utvecklarportal. Prenumerera på produkten nedan.

Produkt: Taxonomy (API:erna ingår även produkten Species Observations – multiple data resources)

API:er för särskild Artportalen-funktionalitet

API:erna för särskild Artportals-funktionalitet ger tillgång till mer och specifik information och funktionalitet gällande Artportalen. Det finns ett läs-API (Artportalen – Species Observations Read API) samt ett skriv-API för inrapportering (Artportalen - Species Observations Read and Write API). API:erna har viss begränsning i prestanda, vilket gör att användningen också behöver begränsas tills vidare. Observera att de här API:erna bytte namn i hösten 2021. De här API:erna går även att köra i en testmiljö (sandbox) som går mot en kopia av databasen.

Åtkomst: För närvarande stängt för nya utvecklare. Vissa undantag kan göras, i första hand för myndigheter och samarbetspartners. Bedömning görs i varje enskilt fall. Förfrågningar skickas in via vårt API-formulär.

Produkt (läsa): Artportalen - Read (tidigare Species Read)

Produkt (skriva): Artportalen - Read and write (tidigare Species Read & Write)

API för metoder för bekämpning och begränsning av invasiva arter

API:et för Metodkatalogen (Metodkatalog API) är öppet och hämtar information från en digital katalog över utvärderade metoder för bekämpning och begränsning av invasiva arter. Katalogen uppdateras löpande av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

API:et har stöd för att hämta information om:

  • Målart
  • Metod
  • Tillämpbarhet
  • Kostnadsbedömning
  • Naturtyp där metoden är utvärderad
  • Syfte
  • Målgrupp
  • Metodtyp och Metod
  • Bedömningsunderlag

Åtkomst: Öppen åtkomst via SLU Artdatabankens utvecklarportal. Prenumerera på produkten via utvecklarportalen.

Produkt: Metodkatalog

Frågor om innehåll: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för innehåll och metoder redovisade i katalogen. Kontakt: kundtjanst@naturvardsverket.se och ias@havochvatten.se.

Mer information om invasiva främmande artet finns hos:

 

Länkar 

SLU Artdatabankens utvecklarportal
Startsidan för Öppna data och API:er