API för artobservationer från flera datakällor

Senast ändrad: 11 oktober 2022

SLU Artdatabankens API för artobservationer hämtar data ur en rad olika svenska datakällor, däribland Artportalen. API:et släpptes hösten 2021 och är sedan dess det API som också i första hand gäller för den som vill hämta data ur Artportalens databas.

Jämfört med API:erna för särskild Artportalen-funktionalitet har API:et för artobservationer från flera datakällor bättre prestanda och möjliggör snabbare sök. 

Om API:et för artobservationer från flera datakällor

Sökning kan göras i alla datakällor (se längre ner vilka datakällor som är aktuella) eller i en för ändamålet anpassad kombination av datakällor i en och samma sökning. Resultatet har samma format oavsett vilka källor som väljs.

Observationssökningar har bland annat stöd för

 • paginering
 • sortering
 • filtervalidering
 • filter som kan kombineras med varandra för önskat resultat. Några exempel är spatiala filter med stöd för polygoner, multipolygoner samt fördefinierade regioner, datumfilter, exkludering av ovaliderade fynd och taxonlistor. Man kan även söka på högre taxa och inkludera all underliggande taxa i sökresultatet.
 • aggregera data till gridrutor. Rutorna beskrivs i WGS84.

För mer information om vilka möjligheter som finns att hämta data från Artportalen, se längre ner under rubriken Artportalen.

Språk

Alla sökresultat går att få presenterade på både svenska och engelska.

Aggregeringar

Sökresultatet kan anpassas på en mängd olika sätt. Ett exempel är gruppering på taxonnivå. Istället för att returnera alla observationer så returneras i detta fall en lista av taxon med en tillhörande siffra som indikerar hur många observationer som påträffats för var och en av arterna i listan. Detta görs via ett separat anrop. Det finns även möjlighet att utöka grupperingen genom att gruppera på rutor i ett rutnät. Detta kan vara hjälpsamt när man vill presentera en översiktlig bild av sökresultatet utan att för den delen rita ut alla observation i kartan på en gång.

Regionsökningar

Fritextsökning på fördefinierade regioner samt nedladdning av dess polygoner erbjuds via separata anrop.

Begränsningar

Max 10 000 poster

En observationssökning är idag begränsad till att returnera högst 10 000 fynd av prestandaskäl. Det är dock möjligt att fråga API:et om antalet fynd som finns i databasen för en specifik sökning och sedan dela upp sökningen i flera frågor om det skulle visa sig att antalet observationer i resultatet överskrider maxgränsen. Vill man ha fler än 10 000 observationer erbjuder vi exporter på upp till två miljoner fynd i formaten: CSV, Excel, GeoJSON och Darwin Core Archive.

Taxonomisk information

För att söka observationer av specifika arter kan du använda taxonfiltret. I det filtret används Dyntaxas taxon-id som du kan få tag i genom att använda Dyntaxa Taxon Service API.

Det går också att hämta naturvårdslistor för t.ex. rödlistade arter, fridlysta arter och habitatdirektivsarter, genom att använda API:et för naturvårdslistor, Taxon List Service API.

Exporter

Vi erbjuder exporter i formaten: CSV, Excel, GeoJSON och Darwin Core Archive. API:et kan leverera filer med upp till 25 000 fynd direkt i anropet. Om det är fler än 25 000 fynd och mindre än två miljoner så skapas en asynkon filbeställning. När filen är klar får du då ett mail med en nedladdningslänk.

Datakällor

Observera att datakällor kan tillkomma eller tas bort samt att listan nedan inte garanteras vara komplett.

 • Artportalen
 • Kustfiskdatabasen (KUL)
 • Sjöprovfiskedatabasen (NORS)
 • Elfiskeregistret (SERS)
 • Databasen för fiske i havet (Fiskdata2)
 • Miljödata MVM (inkluderar data från tidigare Musselportalen)
 • Svenskt HavsARKivs databasen (SHARK)
 • Virtuella herbariet
 • Ringmärkningscentralen via GBIF
 • Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF
 • Svenska Malaisefälleprojektet (SMTP) via GBIF
 • Tumlare (NRM) via GBIF
 • Riksskogtaxeringens vegetationsdata
 • Observationsdatabasen
 • Svensk Dagfjärilsövervakning (SeBMS) via GBIF
 • Svensk Fågeltaxering (SBS) – Standardrutterna via GBIF
 • Svensk Fågeltaxering (SBS) – Sommarpunktdrutterna via GBIF
 • Svensk Fågeltaxering (SBS) – Nationella kustfågelövervakningen via GBIF
 • Nationell ängs- och betesmarksinventering (TUVA) via GBIF
 • Fishdata2 (Fd)
 • Biologg
 • iNaturalist Sweden

Artportalen

Artportalens databas innehåller i dagsläget (november 2021) ca 87 miljoner observationsuppgifter av vilda arter i Sverige. Datat är främst från de senaste decennierna men historiska data fylls på successivt. Merparten av allt data som finns i Artportalen är öppet och tillgängligt via API:et, undantaget det data som är skyddsklassat. Läs mer om skyddade fynd nedan.

Följande är exempel på möjligheter via API:et när det gäller Artportalen:

 • Söka på specifika arter eller artgrupper inom specifika områden och inom definierade tidsintervall.
 • Filtrera sökresultat på de flesta tillgängliga parametrar i Artportalen.
 • Visa fynduppgifter och deras egenskaper.
 • Söka fram artlistor, t.ex. rödlistade arter, fridlysta arter, främmande arter, habitatdirektivsarter, fågeldirektivsarter, ÅGP-arter o.s.v.
 • Hämta länkar till bilder från Artportalen.
 • Hämta lista över alla projekt med tillhörande projekt-ID:n
 • Inloggning med SLU Artdatabanken-konto vilket möjliggör att hämta skyddade fynd inom den region och inom de taxagrupper användaren har behörighet till.

Skyddade fynd

I Artportalen skyddas fynd av de arter som är upptagna på SLU Artdatabankens lista över skyddsklassade arter genom att de döljs helt eller att de exakta koordinaterna diffuseras i kartvisningar i olika stora rutor beroende på skyddsklass. Användare har även möjligheter att skydda fynd om de anser att skäl finns.

I API:et finns inte möjligheten att hämta skyddade fynd för diffuserad visning. Skyddade fynd kan dock visas för den enskilde användare som loggar in och som då får tillgång till sina egna skyddade fynd samt till de skyddade fynd som användaren eventuellt har behörighet att se.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation finns på SLU Artdatabankens utvecklarportal, samt på GitHub. På GitHub finns också dokumentation för sökparametrar och autentisering.

Länkar