Samarbeten

Senast ändrad: 07 juli 2022

Det mesta av SLU Artdatabankens verksamhet handlar om samarbeten. Här listas några som inte nämns på annan plats i verksamhetsberättelsen.

SLW och SBDI

SLU är mellan 2018 och 2020 huvudman för Svenska Lifewatch (SLW) och arbetet leds av ett sekretariat på SLU Artdatabanken. Fokus under 2020 har till stor del varit att tillsammans med Svensk Biodiversitetsatlas (BAS) bilda från och med 2021 det nya konsortiet Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI).

För SLU Artdatabanken har detta inneburit arbete med drift, underhåll och förbättringar av de befintliga IT-applikationerna och tjänsterna som ligger på SLU Artdatabanken, samt planering och initial implementering av migrerande funktionalitet mot ALA-miljön (Atlas of Living Australia) tillsammans med BAS. Under året påbörjades även det omfattande arbetet att bygga en webbplats där infrastrukturen finns tillgänglig. En logotyp och grafisk profil påbörjades också.

Internationellt samarbete

En viktig del av vår verksamhet är att delta i olika internationella samarbeten och nätverk. Här följer några exempel:

European Topic Center on Biological Biodiversity. Arbete med statusbedömningar på biogeografisk nivå vilket är en del av underlaget till EU´s rapport “State of Nature in EU”. Stöd till arbetet med invasiva främmande arter på EU-nivå.

Alpint biogeografiska seminarium. Sverige var värd och SLU Artdatabanken var medarrangör. Status i alpina regionen beskrivs i Dagens natur. Ett antal videoklipp gjordes.

Internationella naturvårdsunionen IUCN. Utveckling av verktyg för global rödlistning av svampar, The Global Fungal Red List Initiative.

SLU Artdatabanken har två representanter i svenska IUCN som leds av miljödepartementet. Under 2020 har de bland annat röstat på motioner till IUCNs globala kongress (som skulle ha hållits 2020 men sköts till 2021 pga. pandemin).

2018 gav de svenska medlemmarna ett antal löften till 2020 med anledning av IUCNs 70-årsjubileum. I maj 2020 publicerades resultatet på vår hemsida. Alla löften hade uppfyllts.

GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Regelbunden leverans av data från Dyntaxa som DarwinCore Archive och fynddata från Artportalen till GBIF-Sweden med sitt sekretariat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, så att det blir sökbart via den globala GBIF-portalen.

Nordiska artprojekten. Samverkan om artinformation mellan svenska, norska och finska artprojekten enligt Nordiska ministerrådets överenskommelse om samarbete till nytta för den biologiska mångfalden i Norden.

Artsdatabanken i Norge, Finland Danmark. Koordineringsinsatser påbörjade för svampar och kärlväxter.

Arktiska rådet. Vi har lett arbetet med en statusrapport för terrester biologisk mångfald i Arktis och bidragit till det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald CAFF.

Östersjökonventionen, Helcom. Deltagit i expertgruppen EN BENTHIC och bidragit till Helcoms översyn av åtgärdsarbetet. Deltagit i expertgruppen EN-CLIME

Global Taxonomy Initiative: Deltagande som Sveriges National Focal Point i virtuellt symposium samt synpunkter på the post-2020 Global Biodiversity Framework of the Convention of Biological Diversity.

Biodiversity Information Standards (TDWG). Medverkan i TNC Interest Group samt TNC Task Group. Deltagande i TDWG Virtual Symposium.

Nordic Society Oikos, Reykjavik mars. Deltagande med posters om SLU Artdatabanken och Svenska artprojektet samt Linked Open Data.

Barentsrådet. Naturvårdsverket deltar i Barentsrådets miljögrupparbetsgrupp (BEAC WGE) som arbetar med att utveckla miljöarbetet i regionen tillsammans med representanter från Norge, Finland och Ryssland. SLU Artdatabanken bidrog till arbetet med två faktablad om faktakällor om hotade arter i Barents respektive invasiva främmande arter i Barents.

European pollinators initiative är ett initiativ från EU kommissionen som sätter mål och tar fram åtgärder för att hantera nedgången av pollinerare i EU och bidra till globala bevarandeinsatser. SLU Artdatabanken har deltagit i att ta fram ett förslag (”EU-PoMS”) till övervakning av pollinatörer inom EU. Rapporten presenterades på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 17–18 november. Resultatet finns här:

iNaturalist. SLU Artdatabanken blir svensk nod i det globala iNaturalist-nätverket.