Svenska artprojektets marina inventering

Senast ändrad: 17 mars 2023

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan – men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför gjordes en satsning inom Svenska artprojektet på en fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet under åren 2006-2010.

Målet med inventeringen var att kartlägga bottenlevande djur i havet, och för att jämföra dagens mångfald med tidigare kartläggning återbesöktes ett femtiotal lokaler som undersöktes på 1920- och 30-talen i den så kallade Jägerskiöldska inventeringen. En analys över havets mångfald då och nu har genomförts och publicerats i Marine Biodiversity.

Huvuddelen av det insamlade materialet finns tillsammans med Jägerskiölds material på Göteborgs naturhistoriska museum. Arbete pågår med att analysera hur den marina mångfalden förändrats under de senaste 80 åren. Inventeringsresultaten används till exempel i länsstyrelsernas arbete med skydd av havsområden.

Totalt har vi under inventeringen hittat ca 1 200 arter, varav 75 är nya för landet (inklusive 29 nya för vetenskapen). Undersökningen har omfattat merparten av alla större djur som syns för blotta ögat samt de encelliga skalamöborna.

Du hittar slutrapporten av projektet bland våra publikationer.

Tiotal människor på akterdäck på forskningsfartyg på öppet hav tittar på trål. FotoInventering av bottenfaunan i Västerhavet. Foto: Anna Karlsson