Aktuell utlysning av bidrag till taxonomisk forskning

Senast ändrad: 29 maj 2024

SLU Artdatabanken utlyser genom Svenska artprojektet årliga bidrag till taxonomiska forskningsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer.

Årets utlysning är nu stängd.

Svenska artprojektets forskningsinriktning

Forskning inom Svenska artprojektet ska behandla taxonomi eller systematik hos flercelliga organismer som är dåligt kända inom Sverige eller Norden. Projekten kan även innefatta utredning av högre systematik och ett större geografiskt område. Tyngdpunkten ska dock ligga på svenska arter. Inventeringar utgör ofta en viktig del av ett forskningsprojekt och bidrag kan sökas för inventeringar om de har en tydlig koppling till forskningen inom det sökta projektet. Sökande av mindre bidrag till driftskostnader för enskilda inventeringsprojekt, såsom kartläggning av dåligt kända grupper, hänvisas till utlysningen av bidrag för nätverkande aktiviteter.

Förutsättningar för att söka medel

Högsta sökbara belopp är 3 500 000 SEK under maximalt 4 år.

Medelsförvaltaren är ansvarig för förvaltning av erhållna bidrag, genomförande, rapportering och redovisning. En godkänd medelsförvaltare ska uppfylla följande kriterier:

  • Medelsförvaltaren ska vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer.
  • Medelsförvaltaren ska vara forskningsutförare. Att vara forskningsutförare innebär att man har en dokumenterad forskningsverksamhet.
  • Medelsförvaltaren ska ha förmåga att klara de åtaganden som beskrivs i utlysningens villkor. Dessa villkor föreskriver bland annat att projektledaren för ett projekt som blir beviljat finansiering ska vara anställd av medelsförvaltaren. Villkoren föreskriver även att medelsförvaltaren ska ta emot och förvalta de beviljade medlen och ansvara för att projektledare och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras.
  • Medelsförvaltaren ska garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag, till exempel i egenskap av myndighet eller lärosäte. Det innebär att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.
  • Medelsförvaltaren ska se till att resultaten från forskning som genomförts med stöd av Svenska artprojektet görs öppet tillgängliga för såväl andra forskare som företag och intresserad allmänhet.

Organisationer som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet kan vara medelsförvaltare om medlen uteslutande används i den icke-ekonomiska verksamheten. Verksamheternas redovisningar måste vara separerade från varandra.

Projektledaren är vetenskapligt ansvarig för innehållet. Projektledaren utvärderas på egna meriter och ska uppfylla följande kriterier:

  • har vid ansökan om forskningsstöd avlagt doktorsexamen
  • har dokumenterad erfarenhet av taxonomisk och/eller systematisk forskning
  • är vid starten av, och under, bidragsperioden anställd av medelsförvaltaren
  • bör ha sin arbetsplats i Sverige. Samarbetsparter och aktörer som bidrar med annan finansiering kan dock vara baserade i annat land.

Tillgängliggörande av data

Utöver publicering enligt gängse praxis i vetenskapliga tidskrifter lämnas relevanta data till SLU Artdatabanken för kunskapsspridning om arter och organismgrupper. Materialet tillgängliggörs via SLU Artdatabankens webbtjänster, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté bestående av minst fyra forskare med taxonomisk expertkunskap. De tre huvudsakliga bedömningskriterierna är relevans, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Med relevans avses i vilken utsträckning projektet bidrar till att nå Svenska artprojektets mål. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån projektledarens meritering, projektets kvalitet samt dokumenterade erfarenheter av liknande projekt. Vid likvärdiga ansökningar kan hänsyn exempelvis tas till jämställdhetsaspekter och möjligheten för juniora forskare att etablera sig inom taxonomi och systematik.

Beredningshandledning

Ansökan

Ansökan görs enligt anvisningar och skickas in via webbformuläret som du når via ansökningsknappen.

Ansökningsblanketten ska signeras av medelsförvaltaren och laddas upp via webbformuläret tillsammans med samtliga bilagor. De senare ska vara sammanfogade i en pdf.

Signering kan göras antingen elektroniskt via https://edusign.sunet.se/ eller manuellt.

Om signering sker manuellt ska ansökan i original, komplett med samtliga bilagor, även skickas med post till adressen nedan:

SLU Artdatabanken
Svenska artprojektets forskningskansli
Box 7007
750 07 Uppsala

Avtal

Vid beviljande av bidrag tecknas ett avtal mellan SLU Artdatabanken och medelsförvaltaren, genom vilket de allmänna villkoren för bland annat redovisning (§7) och upphovsrätt (§10) godkänns.

Avtalsmall med tillhörande allmänna villkor

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med SLU:s riktlinjer för behandling av personuppgifter. För uppgifter som lagras i SLU Artdatabankens webbapplikationer, se villkor för kontohavare.