Sammanfattning Rödlista 2020

Senast ändrad: 06 februari 2024
Små röda blommor på stenig mark. Foto

Resultatet som presenteras i Rödlistade arter i Sverige 2020 visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Även om det finns flera exempel på arter det visat sig gå bättre för, både tack vare åtgärder och ökad kunskap, så har andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor och många arter har också förflyttats till högre hotkategorier.

I Rödlistade arter 2020 har 4 746 av 21 740 bedömda arter klassats som rödlistade (NT, VU, EN, CR, RE eller DD) varav 2 249 arter som hotade (VU, EN eller CR). En bidragande orsak till att antalet rödlistade arter ökat är att fler arter har bedömts, men andelen av de bedömda arterna som är rödlistade har också ökat jämfört med tidigare rödlistor. Ökningen har varit gradvis senaste 20 åren och visar på en negativ trend för den biologiska mångfalden. Även om klimatförändringar fått större betydelse under 2010-talet så är det ändå avverkning och igenväxning som är de klart viktigaste påverkansfaktorerna för Sveriges arter. Klimatförändringar får främst genomslag i rödlistan för nordliga arter särskilt bland mossorna. Några ljuspunkter går ändå att se, till exempel har situationen för utter och havsörn förbättrats tack vare minskade utsläpp av miljögifter och även för flera arter fladdermöss visar det sig gå bättre, till stor del tack vare naturvårdsåtgärder och/eller förbättrad miljöövervakning.

Vi har valt att lyfta fram följande fem viktiga punkter:

 1. Påverkansfaktorer
  De viktigaste påverkansfaktorerna för Sveriges arter är avverkning och igenväxning. Cirka 1 400 rödlistade arter påverkas starkt negativt av avverkning och ungefär lika många påverkas av igenväxning. Ett stort antal av de bedömda arterna är knutna till skogs- och jordbrukslandskapet. Både bland de skogslevande arterna, cirka 10 000, och bland de arter som är knutna till jordbrukslandskapet, cirka 7 400, är omkring 20 procent rödlistade. Brist på kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som aldrig har slutavverkats, är en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade. För att vända trenderna med fortsatt minskande populationer behöver oskyddade skogsmiljöer, med rödlistade arter, bevaras långsiktigt över hela landet. Igenväxning förekommer i flera typer av miljöer; i slåtter-, ängs- och betesmarker såväl som på stränder, i skogs- och myrmark. Orsakerna till igenväxning är främst upphörd hävd (bete och slåtter) och brist på återkommande störningar (till exempel brand och översvämning), men även trädplantering, gödsling, kvävenedfall, invasiva främmande arter, dikning och ett varmare klimat. 
 1. Situationen i havet
  Havsmiljön är utsatt för stora och snabba förändringar, och är dessutom den miljö där kunskapsbristen är som störst. Av rödlistade arter i havet är 53 procent placerade i kategorin kunskapsbrist (DD). Flertalet av de hotade arterna rödlistas på grund av att deras utbredningsområden minskat. Bottentrålning berör stora arealer och är det enskilda hot som bedöms påverka flest arter. Övergödning och utsläpp av miljögifter påverkar också en stor del av vår havsmiljö, och många arter som tidigare var vanliga nära kusten finns nu endast kvar på utsjöbankarna.

 2. Många fågelarter minskar
  I Rödlista 2020 har antalet rödlistade fågelarter ökat med 21 procent sedan 2015. Flera vanliga fågelarter är rödlistade för att de minskar kraftigt. Det finns tack vare fågeltaxeringen bra data för många fågelarter och därför går det att upptäcka en förändring på ett tidigt stadium. Sannolikt skulle fler relativt vanliga arter i andra organismgrupper varit rödlistade om vi hade lika bra miljöövervakningsdata som för fåglarna. För att kunna upptäcka minskning av både vanliga och mindre kända arter är det viktigt att samhället satsar på ytterligare övervakning av trender, exempelvis för insekter som misstänks ha minskat i stora delar av världen.

 3. Låg andel skyddad natur i södra Sverige
  I Götaland och Svealand är andelen formellt skyddad natur mycket låg, endast sju till åtta procent av landarealen. Särskilt andelen skog som är skyddad från skogsbruk i naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Götaland och Svealand är låg, mindre än tre procent. På senare år har fler områden blivit skyddade och denna utveckling behöver fortsätta och förstärkas. Skydd av livsmiljöer är viktigt för många rödlistade arter, vilket ofta innebär att områden behöver bevaras genom att undantas från intensivt bruk eller omfattas av åtgärder.

 4. Invasiva främmande arter
  Ökad handel, fler exotiska trädgårdsväxter och ett varmare klimat har gjort att många främmande arter fått fäste i landet. Flera av dessa är invasiva, exempelvis den sydafrikanska strandväxten kotula som är orsaken till att kärlväxterna glasört och saltört nu blir rödlistade. Även svampsjukdomar på träd, som ligger bakom den drastiska minskningen av våra tre almarter och ask, är resultatet av importerade trävaror och/eller exotiskt plantmaterial. Minskningen av dessa träd riskerar leda till att många av deras följearter också dör ut, däribland många lavar, svampar och insekter.

Förklaringar och definitioner

I rödlistan förekommer förutom rödlistans kriterier och kategorier även andra förkortningar och symboler för att klassificera arter:Fakta:

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige.  Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

En vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt. Även arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. Rödlistan har ingen juridisk status utan är till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, samt bidrar med kunskap för att nå uppsatta miljömål. Nästa rödlista publiceras 2026.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614

Anna Westling, projektledare Rödlista 2025
SLU Artdatabanken
anna.westling@slu.se, 018-672227