Internationell listning och fridlysning

Senast ändrad: 22 april 2020

I rödlistan har arter som omfattas av nationell eller internationell lagstiftning och konventioner, eller som är upptagna på de globala rödlistorna, markerats med följande bokstäver:

  • F = Fridlyst eller fredad i Sverige (enligt artskyddsförordningen, jaktlagen eller förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen).
  • I = Internationella konventioner (Bern, Bonn med tillhörande underavtal, CITES) eller EU:s lagstiftning (Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet).
  • G = IUCN:s globala rödlista 2009 (www.redlist.org).

En art som rödlistas är helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.

Internationella förordningar

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper (habitat) som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Nedan finns fler länkar till internationellt arbete med biologisk mångfald.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614