SLU-nyhet

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden

Publicerad: 13 mars 2019
Omslag med foton på lav på torraka av tall, fågel på gran och fjäril på tistel. Kollage

Idag släpper ArtDatabanken SLU rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter". Rapporten visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa vedartade växter kommer det att få drastiska konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. En väsentlig del av den övriga floran är också avgörande för många arters överlevnad. Arter som till exempel blåbär, ljung, röllika och viden är viktiga som värdväxter.

Granen är det trädslag som flest arter är beroende av, och särskilt den döda veden är viktig. Granen är favorit hos hundratals svamparter, som blodriska, bombmurkla, rödgul trumpetsvamp, rynkskinn och åtskilliga spindlingar, samt för ett hundratal skalbaggar, som granbock, nordlig rödrock och större barkplattbagge.

Läs mer
Dagens natur: Rapport visar betydelsen av träd och andra växter för biologisk mångfald 

Mer om almsjuka i Fauna och Floras artikel: Här faller almen mot osäker framtid

Ladda ner rapporten Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter