Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslag med foton på lav på torraka av tall, fågel på gran och fjäril på tistel. Kollage

Rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter" visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa vedartade växter kommer det att få drastiska konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot. Rapporten är den första sammanställningen av växter, djur och svampar som är beroende av olika träd, buskar och andra växter.

De flesta arter som har träd som värdar förekommer bara på ett eller ett fåtal trädslag och de kan förekomma antingen på levande eller döda träd. Vanliga träd som gran, tall och ek hyser mer än tusen arter var, som nyttjar träden som föda, boplats eller skydd. Granen är det trädslag som flest arter är beroende av, och särskilt den döda veden är viktig. Granen är favorit hos hundratals svamparter, som blodriska, bombmurkla, rödgul trumpetsvamp, rynkskinn och åtskilliga spindlingar, samt för ett hundratal skalbaggar, som granbock, nordlig rödrock och större barkplattbagge.

Många av våra träd hotas av invasiva trädskadegörare. De mest uppmärksammade och akuta, invasiva trädskadegörarna är almsjukan och askskottsjukan, som har drabbat stora delar av södra Sverige. Dessa sjukdomar riskerar fortlevnaden för ett hundratal arter som alléägglav, stor blanklav, fjärilen almsnabbvinge samt svamparna prakttagging och almsprängticka vilka är knutna till dessa trädslag. I stora delar av Sydsverige har almarna redan slagits ut. Endast på Gotland är fortfarande en stor del av almbeståndet intakt tack vare ett aktivt bekämpande av almsjukan. En av rapportens slutsatser är att det är fundamentalt att agera för att samtliga trädarter i Sverige ska finnas kvar i framtiden, för att i sin tur deras associerade arter ska kunna fortleva.

Ladda ner rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter"

Ladda ner bilaga 1 till "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter"
(Main sources to classification of species and their relationships to host plants, for the report "The importance of vascular plants (notably woody species) to other organisms")

Ladda ner bilaga 2 till "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter"

Download appendix 2 (in English) to "The importance of vascular plants (notably woody species) to other organisms"

 

Läs mer
Dagens natur: Rapport visar betydelsen av träd och andra växter för biologisk mångfald

Mer om almsjuka i Fauna och Floras artikel: Här faller almen mot osäker framtid

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 22
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 52
ISBN (tryck): 978-91-87853-41-8
ISBN (digital): 978-91-87853-42-5
ISSN: 1402-6090
Redaktörer: Sebastian Sundberg, Tomas Carlberg, Jonas Sandström, Göran Thor
Layout: Katarina Nyberg