Villkor för kontohavare

Senast ändrad: 21 november 2023

1 Allmänt

Villkoren avser användarkontot kopplat till webbapplikationer som förvaltas av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Alla uppgifter som lagras inom ramen för dessa tjänster omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning.

Dessa villkor reglerar de tjänster som du får tillgång till som inloggad kontohavare inom SLU Artdatabankens webbapplikationer. För information om reglerna som styr användningen av webbtjänsterna och den publika informationen se Om SLU Artdatabankens webbapplikationer. Här finns bland annat regler kring citering och hantering av upphovsrättsligt skyddat material.

2 Hantering av personuppgifter

Genom registrering av ett användarkonto ingår du ett avtal med SLU Artdatabanken vid SLU om tillhandahållande av tjänster. För att kunna leverera dessa behöver SLU behandla personuppgifter. Genom att ingå avtalet försäkrar du att du har läst informationstexten gällande hantering av personuppgifter i SLU Artdatabankens webbtjänster och är införstådd med att dina personuppgifter kommer att behandlas av SLU på de sätt som specificeras däri.

3 Cookies (kakor)

Som kontohavare godkänner du att cookies används. Cookies är information som sparas på din dator för att webbplatsen ska fungera korrekt. Utan cookies kan du ej logga in.

4 Hantering av konton

Ett konto vid SLU Artdatabanken kan ej raderas av kontohavaren. SLU Artdatabanken har rätt att vid behov stänga av konton.

5 Kontohavarens allmänna åtaganden

5.1 Kontohavaren ska kunna identifieras

Den som skapar ett personligt konto vid SLU Artdatabanken måste kunna identifieras. Det är inte tillåtet att skapa ett konto under falskt namn. SLU Artdatabanken har rätt att avsluta konton som saknar identifierbar kontohavare.

5.2 Kontouppgifter ska förvaras säkert

Kontohavaren förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig och att förvara det på ett sådant sätt att obehörig ej kan få tillgång till det.

5.3 Kontohavaren ska vara kontaktbar

Kontohavaren förbinder sig att ha tillgång till och vara kontaktbar via den e-postadress som finns registrerad på kontot.

5.4 Kontohavarens tillgång till icke publik information

Som kontohavare kan du i vissa fall få tillgång till information som inte visas publikt. Hantering av information som du får tillgång till med anledning av en eventuell särskild behörighet regleras av lag och separat överenskommelse.

6 Kontohavarens åtaganden vid uppladdning av information

6.1 Du ansvarar själv för kvaliteten

Kontohavaren står med sitt namn som ansvarig för den information som laddas upp via webbtjänsterna och får ej med uppsåt eller vårdslöst lämna felaktig information. Vid missbruk av detta ansvar har SLU Artdatabanken rätt att stänga av användarkontot. Tilläggsvillkor för rapportering av fynddata behandlas under avsnitt 8.

6.2 Du ansvarar för att eventuell upphovsman gett samtycke

Vid uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. bilder som fyndbelägg, ger kontohavaren sitt samtycke till avsedd publicering samtidigt som denne försäkrar att samtliga upphovsrättsinnehavare har gett sitt uttryckliga medgivande till detta. Kontohavaren ansvarar även för att ange korrekt namn på upphovsmannen.

6.3 Ej tillåtet innehåll

Det är inte tillåtet att utnyttja SLU Artdatabankens webbapplikationer för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat innehåll som är olagligt, stötande eller som kan göra intrång i någon annans rättigheter eller skada SLU Artdatabankens eller SLU:s anseende.

Det är inte tillåtet att utnyttja SLU Artdatabankens webbapplikationer för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat material som innehåller reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller som på något annat sätt uppenbarligen inte har kopplingar till SLU Artdatabankens verksamhet.

Det är inte tillåtet att till SLU Artdatabankens webbapplikationer ladda upp eller på annat sätt tillföra material som gör det möjligt att identifiera någon annan person än kontohavaren, exempelvis bilder eller video där en persons ansikte går att se tydligt, eller ljudinspelning där en persons röst framträder tydligt.

Innehåll som ej följer dessa regler kommer att tas bort och vid missbruk har SLU Artdatabanken rätt att stänga av konton.

7 Hantering av uppladdad information

Med uppladdad information avses här alla data, texter och mediefiler som kontohavaren tillför SLU Artdatabankens webbapplikationer genom uppladdning eller på annat sätt.

7.1 Informationen visas öppet och blir fritt tillgänglig

Grundprincipen är att uppladdad information visas öppet. Den information som du laddar upp för publik visning i någon av SLU Artdatabankens webbapplikationer är fri för alla att använda enligt de regler som anges på SLU Artdatabankens webbplats (se punkt 1).

7.2 Informationen lagras

I vissa fall kan du behöva göra ändringar i den information som du själv har laddat upp. Specifika tilläggsvillkor för ändring av fynduppgifter behandlas under punkt 8.2. All information som laddats upp till SLU Artdatabankens webbapplikationer, samt alla ändringar, lagras dock i datahistoriken och kan inte raderas av kontohavaren.

7.3 Viss information kan komma att döljas

All uppladdad information kan komma att kvalitetsgranskas av SLU Artdatabanken eller utvalda granskare. Rutinerna för kvalitetsgranskning av fynduppgifter beskrivs under punkt 8.3. I samband med granskningen kan viss information komma att döljas.

Information kan även döljas av andra skäl, se t.ex. punkt 8.4 angående fynduppgifter om känsliga arter.

Vid förfrågan om utlämnande av information görs sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

8 Specifika tilläggsvillkor för fynduppgifter

Med fynduppgifter avses här data, texter och mediefiler med koppling till artobservationer och deras fyndplatser.

8.1 Bilder och andra media som belägg för fynduppgifter

Bilder och andra mediefiler som laddas upp eller länkas till i anslutning till ett specifikt fynd måste visa just de individer eller den fyndplats som fynduppgiften avser, alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. spillning, boplats och spår.

SLU Artdatabanken har rätt att ta bort bilder och länkar som ej följer dessa regler eller villkoren under avsnitt 6.2 och 6.3.

8.2 Ändring av fynduppgifter

Kontohavaren är i normalfallet redigeringsansvarig för sin eller sin organisations fynduppgifter. Kontohavaren kan ändra/uppdatera fynduppgifter så länge fynduppgiften inte blivit slutgiltigt låst, t.ex. bedömda som underkända eller godkända vid validering (se avsnitt 8.3). Om rapportören vill ändra i en låst fynduppgift måste kontakt tas med av SLU Artdatabanken utsedd validerare som kan låsa upp fyndet.

I vissa fall går det att flytta över rollen som redigeringsansvarig mellan kontohavare, vilket kräver godkännande av båda parter.

8.3 Validering av fynduppgifter

Dina fynduppgifter kan komma att granskas av utvalda validerare, vilka är experter på olika organismgrupper. Ett fynd som godkänts vid validering får en markering som visas publikt. Ett fynd som underkänts tas inte bort, men det blir inte publikt synligt på samma sätt som de övriga. Läs mer i SLU Artdatabankens policy för validering.

8.4 Hantering av känsliga fynduppgifter

Grundprincipen är att fynden visas öppet, men för att möta olika typer av hot (t.ex. störning, insamling och förföljelse) mot känsliga arter tillämpas en restriktivitet i hanteringen av information om dessa arter, som blir skyddsklassade. Skyddsklassningen görs av SLU Artdatabanken i samråd med expertkommittéer och revideras efter hand.

Fynduppgifter om skyddsklassade arter visas beroende på skyddsklass i geografisk diffuserad form eller döljs för publik visning och visas endast för kontohavaren, eventuella medobservatörer och personer med särskild behörighet (exempelvis kan vissa handläggare på myndigheter för naturvårdsändamål få tillgång till relevanta data om skyddsklassade arter, liksom under vissa förutsättningar och i begränsad omfattning även föreningar och forskare samt konsultfirmor som utför miljökonsekvensbeskrivningar).

Vid förfrågan om utlämnande av information görs alltid sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

8.5 Kontohavaren kan tillfälligt dölja en fynduppgift

Kontohavaren kan under en begränsad tid dölja ett fynd för en icke skyddsklassad art för publik visning, förutsatt att minst ett av följande kriterier är uppfyllt:

Pågående uppdrags- eller samverkansforskning
Störningskänslig lokal
Regionalt störningskänslig art
Arten föreslås till den nationella skyddsklassningen
Vid förfrågan om utlämnande av information görs alltid sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

9 Ändring av villkoren

SLU Artdatabanken förbehåller sig rätten att ändra i avtalsvillkoren, inklusive gällande regler på SLU Artdatabankens webbplats (se punkt 1). I informationssyfte kommer SLU Artdatabanken kommunicera avtalsändring genom e-post.

10 Tvist

Detta avtal styrs av svensk materiell rätt. Tvist i anledning av avtalet skall prövas av svensk allmän domstol, med Uppsala tingsrätt som första instans.