Användarvillkor för API:er vid SLU Artdatabanken

Senast ändrad: 11 oktober 2022

Det är viktigt att den som använder SLU Artdatabankens API:er har läst villkoren och förstår vad de innebär. Det är bra om man redan i planeringsfasen av sin applikation sätter sig in i villkoren då de innehåller regler för utformningen av själva applikationen både funktionellt och informationsmässigt. Det är viktigt att veta att SLU Artdatabanken inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API:ets eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda.

Bakgrund

SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (”SLU”) tillhandahåller flera API:er (gemensamt ”API:et) som ger dig tillgång till information, kod och annat material (”API-innehåll”).

Dessa licensvillkor (”Avtalet”) beskriver under vilka förutsättningar API:et tillhandahålls, hur vi förväntar oss att du använder API:et och vad du har rätt respektive skyldighet att göra då du använder API-innehållet i dina egna produkter eller tjänster.

Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du har läst, förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar.

1. Licens

SLU beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar och återkallbar licens att använda SLU Artdatabankens API i enlighet med detta Avtal. Denna licens, och de produkter och tjänster som du utvecklar under licensen, ska inte innebära någon begränsning i SLU:s eller våra datakällors rätt att fritt utnyttja, utveckla, ändra och att sluta att tillhandahålla API:et, API-innehållet och tillhörande produkter och tjänster.

Som framgår nedan kommer vi dock att hålla dig uppdaterad om förändringar i API:et och våra möjligheter att tillhandahålla dem.

2. Immateriella rättigheter

2.1 SLU och/eller de tredje parter med vilka vi samarbetar innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till API:et. Såvida du inte har fått vårt särskilda, skriftliga godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur.

Applikationen får ej utformas så att den strider mot SLU Artdatabankens vid var tid gällande villkor och regler.

Länk till regler för användning av SLU Artdatabankens information måste synas i applikationen. Applikationen skall ange följande villkorsmening för den som använder den: ”Genom att använda denna applikation åtar jag mig att följa regler för användning av SLU Artdatabankens information, inklusive att respektera tredje mans upphovsrätt. Detta åtagande görs även direkt mot SLU. Vid brott mot detta kan jag förlora rätten att använda applikationen”.

I de fall då API:et används för inrapportering av artobservationer ska Artportalens fem grundprinciper vara tydliga för den som använder applikationen: i) Dina fynd visas öppet, ii) Känsliga arter skyddas, iii) Du ansvarar själv för kvaliteten iv) Utvalda fynd kvalitetsgranskas v) Säker och långsiktig datalagring.

2.2 API-innehållet innefattar material som skyddas av immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärkesskydd, och du har inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller ändra sådant material annat än i enlighet med de licensvillkor som gäller för respektive verk.

2.3 I samband med att API-innehållet används i av dig utvecklade produkter eller tjänster är du skyldig att i produkten respektive tjänsten ange att datat hämtats från, samt i förekommande fall då inrapportering sker, kommer att lagras hos SLU Artdatabanken vid SLU.

Applikationen får inte utformas på ett sådant sätt att användaren kan föranledas att tro att den ägs av SLU. Din rätt att använda SLU:s firma och varumärke är begränsad till källhänvisningar som sker på detta vis och i detta syfte, och du har således inte rätt att använda vår firma eller våra varumärken annat än vad som uttryckligen anges i denna punkt.

2.4 Genom att ansluta dig till API:et ger du SLU en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke upplåtbar licens att hänvisa till din firma och de eventuella produkter och tjänster som du använder API-innehållet i (inklusive eventuella varumärken som du innehar för sådana produkter eller tjänster), i syfte att informera om att du använder dig av API:et. SLU:s rätt att använda din firma och varumärken är begränsad till källhänvisningar som sker i detta syfte.

3. Personuppgiftsbehandling

3.1 I samband med att du väljer att ansluta dig till API:et behöver du registrera vissa personuppgifter hänförliga till dig. Genom att registrera dina personuppgifter intygar du att du är införstådd med att SLU behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera, övervaka och möjliggöra din användning av API:et, samt för att i övrigt uppfylla det här avtalet. SLU behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

3.2 API-innehållet innefattar personuppgifter, och du intygar att du är medveten om och accepterar att du genom att inhämta, använda, sammanställa, sprida eller i övrigt behandla sådana personuppgifter är personuppgiftsansvarig för denna behandling i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

3.3 Du är medveten om att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 (GDPR) kan medföra ändringar i detta avtal och det sätt som personuppgifter skall behandlas.

4. Tekniska krav och begränsningar

4.1 För att säkerställa och upprätthålla API:ets och API-innehållets tillgänglighet och kvalitet är du skyldig att följa våra tekniska instruktioner avseende API:et.

4.2 Du får bara ansluta till SLU Artdatabankens API på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:et. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

5. Övriga krav på din användning

5.1 Du behöver ha fyllt 18 år för att ha rätt att ingå detta Avtal, och för att få tillgång till API:et.

5.2 Du har inte rätt att använda SLU Artdatabankens API eller API-innehållet för produkter eller tjänster som riskerar att skada SLU:s verksamhet eller stå i strid med våra intressen. Det här innebär att API:et och API-innehållet inte får användas för produkter eller tjänster som strider mot SLU Artdatabankens villkor och regler eller i övrigt kan skada SLU:s anseende. Om applikationen innehåller reklam skall det framgå att SLU inte ställer sig bakom den.

5.3 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar. Före väsentliga ändringar av applikationen måste nytt godkännande till fortsatt API-användning inhämtas från SLU Artdatabanken.

5.4 I förekommande fall då API:et används för inrapportering skall applikationen utformas på så sätt att en rapport/observation om ett naturfynd endast kan inges via den om taxon (angivelse av art), tid, plats och rapportör anges.

5.5 I förekommande fall då API:et används för inrapportering skall applikationen utformas så att den använder SLU Artdatabankens behörighetssystem för åtkomst till fynddata.

5.6 Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta SLU Artdatabanken på support@artportalen.se. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

6. Ansvar

6.1 Vi strävar efter att löpande förbättra API:et och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till support@artportalen.se. Som närmare anges i denna punkt ”Ansvar” har vi dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem.

6.2 Du är medveten om och accepterar att SLU inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API:ets eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av vår Tekniska Dokumentation, Policy för ändringshanteringar eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

6.3 Du är medveten om och accepterar att du använder API:et på egen risk, och att SLU inte ansvarar för några skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet.

6.4 Om du som användare genererar data och information till API:et accepterar du att du själv ansvarar för att du har rätt att publicera och sprida sådan information, innefattande men inte begränsat till att du (i) inte agerar i strid med annans immateriella rättigheter; (ii) har laglig grund att sprida eventuella personuppgifter; (iii) inte sprider uppgifter som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

6.5 Du åtar dig att hålla SLU, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

7. Förändringar

7.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra API-innehållet och detta Avtal i enlighet med vår policy för ändringshantering gällande SLU Artdatabankens API:er. Av policyn framgår vilka förändringar som kan komma att ske, hur förändringar kommuniceras till dig, och med vilken framförhållning.

7.2 Ändringar i detta Avtal dokumenteras genom att vi ger ut en ny version av villkoren. Varje ny version av villkoren kommer att förses med ett nytt versionsnummer i dokumentets slut.

7.3 Genom att fortsätta att använda API:et efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte vill acceptera en förändring har du inte längre rätt att använda API:et och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Detta Avtal, och din licens till API:et, träder i kraft då du godkänner Avtalet och är giltigt så länge SLU tillhandahåller API:et, såvida det inte sägs upp i förtid i enlighet med denna punkt ”Avtalstid och Uppsägning”.

8.2 SLU förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och att stänga av din anslutning till API:et om du använder API:et eller API-innehållet i strid med vad som anges häri, eller i övrigt bryter mot detta Avtal. SLU har även rätt att säga upp eller pausa licensen enligt detta Avtal vid upprepad eller allvarlig störning i applikationens funktion på grund av att den inte har uppdaterats när vår API har uppdaterats, vid överbelastning, eller liknande. Vi förbehåller oss därutöver rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig i enlighet med vår Policy för ändringshantering, permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av API:et eller API-innehållet.

8.3 Du har rätt att när som helst, utan särskilt skäl och utan kostnad säga upp detta Avtal. Sådan uppsägning sker genom mail till SLU genom support@artportalen.se.

Om din rätt att använda API:et upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till API:et och eventuella hänvisningar till vår firma och våra varumärken som används i dina produkter eller tjänster.

Trots att Avtalet upphör att gälla ska de bestämmelser i Avtalet som till sin natur är sådana att de ska fortsätta att gälla fortsatt vara bindande. I de fall det inte av bestämmelsen i fråga framgår hur länge den ska fortsätta att vara bindande, ska den vara bindande så länge den har praktisk betydelse. Avtalets upphörande ska inte heller innebära att Part befrias från påföljd p.g.a. kontraktsbrott som denne har begått innan eller i samband med Avtalets upphörande.

9. Övrigt

9.1 Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda API:et och API-innehållet. Ändringar i eller tillägg till detta Avtal utöver nya versioner enligt punkten ”Förändringar” ovan ska, för att äga giltighet, ske genom skriftlig bekräftelse från SLU.

9.2 Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. SLU förbehåller sig rätten att, efter särskilt meddelande till dig, överlåta Avtalet till en tredje part som övertar hela eller delar av vår verksamhet.

9.3 I den mån som någon av dina skyldigheter eller någon begränsning av dina rättigheter enligt detta Avtal, på grund av dina rättigheter som konsument, inte är tillåten enligt lag ska de inte vara gällande gentemot dig. Inget i Avtalet avser således att utesluta eller begränsa rättigheter som du som konsument har enligt lag.

9.4 Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol, med Uppsala tingsrätt som första instans.

Version 1.0 2018-06-14

Länkar