Utarmning och utdöende – tillståndet för rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag till rapport om fjärilar. foto

I en föränderlig värld är det alltid vissa arter som ökar medan andra minskar. Men det är inte alltid lätt att veta om det man ser är en tillfällig förändring, eller om det är en del av en mer långsiktig process. På kort sikt, och i ett tidigt skede, är det ofta svårt att säkerställa om en art verkligen minskar.

För att ha en chans att vända trenderna för de rödlistade arterna krävs omfattande insatser. Länsstyrelsernas arbete med riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa fortsatt tillbakagång. Men det är långt ifrån tillräckligt. Den riktigt stora utmaningen ligger i att styra om utvecklingen för att förhindra att fler arter hamnar på rödlistan.

Ur sammanfattningen:
Under de senaste 150 åren har det svenska landskapet genomgått mycket stora förändringar. Det har lett till förlust av livsmiljöer för många arter och haft långtgående konsekvenser på vår inhemska fauna och flora. Många arter har minskat dramatiskt och i vissa fall helt försvunnit.

När en art väl börjat minska finns det många faktorer som kan förstärka den negativa trenden. En individrik population kan minska med tiotals, ja kanske hundratals eller tusentals, individer utan att vi märker någon större förändring. Och utan att det har någon större effekt på artens status. Men, ju mindre populationen är desto större genomslag får förlusten av enskilda individer.

I takt med att tillgången på lämpliga livsmiljöer minskar ökar risken för att enskilda populationer isoleras och att spridningen mellan lokaler upphör. Klimatförändringar och ökad frekvens av extremväder kan bli ytterligare påfrestning för arter med små populationer och begränsad utbredning.
Två artgrupper som drabbats hårt av av ett alltmer storskaligt och intensifierat jord- och skogsbruk är dagfjärilar och bastardsvärmare. Av de 117 arter som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och av dessa bedöms 18 arter som hotade. Merparten av arterna är rödlistade till följd av pågående minskning. Tillbakagången av dagfjärilar och bastardsvärmare har accelererat under de senaste 70 åren och särskilt allvarligt är läget för de arter som är knutna till blomrika gräsmarker.

Ladda ner rapporten Utarmning och utdöende – tillståndet för rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare

Läs artikel Hur står det till med våra rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare? i Dagens natur

Läs Världsnaturfondens WWFs pressmeddelande Ökad press på dagfjärilar – flera arter har försvunnit regionalt

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 28
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Mikael Svensson, Karin Ahrné och Sofia Gylje Blank, SLU Artdatabanken. Lars B. Pettersson, Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet
Layout: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2022
Antal sidor: 50
ISSN: 2003-5373 (tryck), 2003-5381 (pdf)
ISBN: 978-91-87853-66-1 (pdf)

Omslagsbild: Apollofjäril
Foto: Mikael Svensson
Grafisk form: Katarina Nyberg

Denna rapport har finansierats av Världsnaturfonden WWF