Kommunikation, varumärke, support och ärendehantering

Senast ändrad: 02 juli 2021

SLU Artdatabankens vision är "En rik och känd natur" och vi är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Kommunikation används som ett strategiskt verktyg i vår verksamhet för att bidra till att nå uppsatta mål och resultat.

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård ställdes in på grund av Coronarestriktioner. Temat som hade förberetts var ”Biologisk mångfald på agendan − dags att agera”. Datumet flyttades till våren 2021 och innehållet blev till stor del det samma men anpassades till ett digitalt format. Den webbaserade eventplattformen Jirango användes för att få i möjligaste mån uppnå konferensens signum som träffpunkt för naturvårdare.

Naturvårdspriset

Naturvårdspriset delades för första gången ut i samband med den biologiska mångfaldens dag istället för som tidigare år under konferensen. Priset gick till Helena Allard på Svenskt sigill för sitt arbete med åtgärdslistan för ökad biologisk mångfald som ett verktyg för alla odlare. Prisutdelningen och en intervju med Helena spelades in och spreds i sociala medier samt på Artdatabankens webbplats.

epi-bildknapp-Naturvårdspriset2020.jpgSLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 gick till Helena Allard för hennes arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål. Genom åtgärdslistan har möjligheterna för den biologiska mångfalden ökat kraftigt i odlingslandskapet.

Prisutdelningen skedde i Ultuna kunskapspark på Sveriges lantbruksuniversitets campus i Uppsala i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj utan publik på grund av pandemin.

 

Varumärke och övrig kommunikation

I februari 2020 bytte ArtDatabanken namn till SLU Artdatabanken. SLU har genomfört ett stort arbete med varumärkesarkitekturen vilket bland annat resulterat i en större tydlighet kring hur verksamheter ska namnges. Det nya namnet skapar en tydligare bild av hur våra olika verksamheter inom SLU förhåller sig till varandra. Det engelska namnet är SLU Swedish Species Information Centre.

Artdatabanken fyllde 30 år 2020. Jubileet uppmärksammades med en tillbakablick och tidsaxel  som visar ett axplock av det som hänt inom svensk naturvård och för Artdatabanken under de senaste decennierna. Vi tog fram en logotyp och webbsida med artiklar i samband med jubileet.

Under hösten påbörjade vi arbetet med att ta fram en kommunikationspolicy och en kommunikationsmanual för SLU Artdatabanken. Arbetet fortsätter under 2021.

Dagens natur är ett uppskattat artikelflöde med analyser och fördjupande nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård. Under året publicerades 32 artiklar. Dagens natur publiceras på webbplatsen men visas även på Artportalen samt delas på Facebook. Under 2020 startades även ett instagramkonto för att öka synbarheten.

Statistik

Antalet besökare per månad på webbplatsen artdatabanken.se ökade och toppnoteringen var 43 900 användare i maj. Sammanlagt under året blev det 730 000 sidvisningar. I de siffrorna är inte Artfakta och Artportalen inräknade. SLU Artdatabanken publicerade 24 egna nyheter på webbplatsen och producerade fyra nyhetsbrev från Artdatabanken och tre från Nationalnyckeln. Flera av nyheterna gick även ut som pressmeddelanden. SLU Artdatabankens filmer på Youtube hade 11 000 sidvisningar och Facebook-kontot var välbesökt med cirka 7 314 följare vid årets slut. Under året publicerades 145 inlägg. Det hann bli 21 inlägg och 1095 följare på det nya Instagramkontot under hösten.

Support och ärendehantering

Det nya ärendehanteringssystemet Easit anpassades och användes i högre utsträckning. Ansökningar om forskningsbidrag till Svenska artprojektet hanteras sedan i april 2020 i ärendehanteringssystemet Easit liksom övrig ärendehantering kopplat till Svenska artprojektet. Vi hanterar även revisioner och ärenden kopplat till Dyntaxa och taxonomi sedan i juni i Easit, samt frågor om upphovsrätt.

SLU Artdatabankens supportsidor som använder sig av Easit lanserades i mars och ersatte därmed Artportalens hjälpsidor. Sidorna fungerar som ett samlat stöd för användare av alla våra webbapplikationer. På supportsidorna kan man även läsa aktuell driftsinformation och få information om nya releaser. Innehåll fylls på kontinuerligt.

Avgifter för skyddsklassad fynddata

Med stöd av SLU och med bidrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beslutade vi i februari att ta bort avgifterna för att tillgängliggöra skyddsklassad fynddata för länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter under 2020. Forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, betalar oförändrat ingen avgift. För övriga intressenter som konsulter kommer tjänsten tillsvidare fortsatt att medföra en avgift. Denna lösning är ett resultat av det arbete som påbörjades under 2019. Under året fortsatte diskussioner med SLU och Naturvårdsverket för att hitta en stabil och långsiktig finansiering.