IT-projekt, API:er och SOS

Senast ändrad: 02 juli 2021

Program IT ansvarar för den tekniska förvaltningen av SLU Artdatabankens system och applikationer. Under året har vi fortsatt att anpassa vår befintliga infrastruktur enligt tidigare inriktningsbeslut för en ny tjänsteplattform IT. Det berör samtliga objekt och följer en årlig plan. Vi fortsätter också att satsa på UX och användbarhet och har genomfört en utredning angående förbättrad tillgänglighet i våra applikationer. Under året har vi också implementerat förvaltningsmodellen pm3 fullt ut.


På uppdrag av HaV har en uppdaterad, förbättrad version av webbappen Rappen gjorts till en del av Artfakta och blir därmed en del i SLU Artdatabankens ”kampanjrapportering”.

Under året förberedde och förbättrade vi strukturen samt hanteringen av provinskataloger och den rimlighetsbedömning som görs i samband med inrapporteringen av fynd. Denna långsiktiga satsning effektiviserar och automatiserar verktygsstödet för validering och rimlighetsbedömning.

I ett led i att förbättra förutsättningarna för eventuella kommande AI-lösningar med maskininlärning fortsatte vi 2020 att utveckla en modern, flexibel och anpassningsbar IT-struktur som bygger på .Net Core och Angular enligt våra generella riktlinjer kring tekniska ramverk för IT-utveckling.

Förutom att förbereda ett antal kravställningar för kommande projekt har vi också utrett och testat drift av våra första objekt i molnmiljö.

Dyntaxa

Den nationella taxonomiska databasen Dyntaxa har fått en ny underliggande datastruktur och ett nytt administrationsverktyg. Det nya verktyget kallas Linnea och används för redigering av taxonomi samt tillhörande databas och datamodell. Under rubriken Miljöanalys/Namn och släktskap beskrivs också ett utvecklingsarbete med Svensk kulturväxtdatabas (SKUD).

Fyndkartor

Tjänsten Fyndkartor var ett av de större IT-projekten inom Artfakta. Utöver Naturvårdverkets uppdrag om fyndkartor för invasiva främmande arter lade vi till stöd för rödlistade arter och olika taxonomiska nivåer i en separat ingång. Vi har också gjort en förstudie om metodkataloger för att bekämpa invasiva främmande arter på uppdrag av Naturvårdsverket.

Species Observations System API

En central del i våra IT-system är API:et för artobservationsdata, Species Observations System API (SOS). Det används för att lyfta in och tillgängliggöra olika biodiversitetsdata via API:er mot myndigheter och forskning i samarbete med konsortiet Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI). Det möjliggör också integrationer med andra användare och deras handläggarverktyg. Mer teknisk information finns under rubriken “Samarbeten”. En formell lansering sker under 2021 men SOS blev under året klar att användas till Fyndkartor. Tjänsten fyndkartor är beroende av SOS för att leverera bakomliggande information till kartorna. (Läs mer under Rapportering, fynddata och medborgarforskning respektive “Invasiva främmande arter).