Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista

Senast ändrad: 20 maj 2024
Omslag med kollage av olika foton på arter. Grafik

SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskklassificerat 1033 arter. Risken avser sannolikheten att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald.

Under perioden mars–augusti 2017 genomfördes en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik EICAT. Uppdragets startpunkt var en lista på drygt 5 000 arter som beställarna sammanställt utifrån tidigare existerande artlistor. En delmängd av de arter som behövt fördjupad granskning av biologin för att möjliggöra uppskattning av vilken risk de utgör för inhemsk biologisk mångfald har riskklassificerats under 2017–2018 enligt metoden GEIAA. Metoden ger en uppskattning av den ekologiska effekten och invasionspotentialen för främmande arter. Den utgår ifrån arternas biologi och utbredningshistorik. Metoden användes i kombination med antaganden om framtida klimat. Metoder och resultat presenteras i denna rapport.

English summary

During the period 2017–2018 SLU Artdatabanken/the Swedish Species Information Centre was assigned to estimate the potential risks from alien species concerning native biodiversity in Sweden. The assignment was performed on behalf of the Swedish Agency for Marine and Water Management and the Swedish Environmental Protection Agency. The starting point was a list of approximately 5,000 macro scopic species from a wide range of relevant distribution areas. A first step was to screen all of these species using a simplified EICAT 2 protocol. The aim of the screening was to identify taxa potentially harmful to domestic biodiversity within a future perspective of 50 years. After the screening a selection of species (1,033) were analysed through the risk assessment method GEIAA1: This method is semiquantitative and estimates ecological effects and invasion potential from a fixed set of criteria based on the species’ biology and distribution history. The method was used in combination with predictions of the future climate. This report presents the methods and results.

 

Ladda ner "Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista"

 

Läs mer om SLU Artdatabankens arbete med främmande arter

Läs mer uppdraget Havs- och vatten myndighetens webbplats

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 21
Publicerad av: SLU Artdatabanken 
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 44
Layout: Katarina Nyberg  
ISBN (digital): 978-91-87853-38-8
ISSN: 1402-6090
Författare: Malin Strand, Mora Aronsson och Mikael Svensson