Vårt arbete med främmande arter

Senast ändrad: 17 juni 2024
Buskage av grön växt med rosa-lila blommor. Foto

SLU Artdatabanken har flera uppdrag för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som handlar om främmande och invasiva arter. Under 2023-2024 pågår arbetet med uppdatering av den nu gällande nationell riskklassificering av främmande arter.

 

Under riskklassificeringsarbetet används metoden ”GEIAA”: Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species. Det är en modell för klassificering, i huvudsak utarbetad av norska Artsdatabanken. Modellen bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

I uppdraget har SLU Artdatabanken haft generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt i tiden att ta hänsyn till. De bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp.

Rapportera invasiva främmande arter på invasivaarter.nu

Sök invasiva främmande arter fynduppgifter i artfakta.se

Lista över alla främmande arter i Sverige i artfakta.se

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du vägledningar om hur man arbetar med invasiva arter i Sverige.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats vad du som privatperson kan göra.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighets webbplats vad du som privatperson kan göra.

Riskklassificering 2017-2018

SLU Artdatabanken genomförde under perioden mars–augusti 2017 en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik ”EICAT”: Environmental Impact Classification for Alien Taxa. Uppdragets startpunkt var en lista med drygt 5 000 arter som myndigheterna ställt samman utifrån tidigare existerande artlistor. Arterna har, utifrån kriterierna i ovan angiven metod, sorterats. De arter som behövt fördjupad granskning av biologin för att möjliggöra uppskattning av vilken risk de utgör för inhemsk biologisk mångfald har riskklassificeras i arbetet under 2017-2018. Vissa arter har fallit bort - och några har tillkommit.

Under riskklassificeringsarbetet 2017-2018 användes metoden ”GEIAA”: Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (Version 3.3). Det är en modell för klassificering, i huvudsak utarbetad av norska Artsdatabanken. Modellen bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

I uppdraget har SLU Artdatabanken haft generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt i tiden att ta hänsyn till. De bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp.

Arter som under kalenderperiod (2017-2018) behandlas inom uppdraget:

 Läs mer om hela uppdraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

De två diagrammen och informationen om kriterier nedan kan användas för att bättre förstå resultaten som presenteras i tabellform. Vill du ha fördjupad kunskap om metod och utfall, se Guidelines.

Gul-orange grafik

KRITERIER:

Kriterier A-C med inverkan på Invasionspotential (x-axeln):

A: median population lifetime  

B: expansion speed

C: colonisation of nature types

 

Kriterier D-I med inverkan på Ekologisk effekt (y-axeln):

D and E: ecological interactions with native species

F and G: state changes in nature types (Här kan du en ladda ner en lista över naturtyper. )

H: transfer of genetic material (introgression)

I: transmission of parasites and pathogens

 

 Resultat

Gul-orange grafik

Organismgrupper presenterade med antal arter/definition och antal arter/kategori. För att tydliggöra utfall har vi skiljt ut etablerade arter från dörrknackare.

Andra uppdrag gällande främmande arter

Vi svarar för en rad tjänster som ska underlätta arbetet med invasiva främmande arter. Vi har tidigare  tagit fram en inrapporteringslösning för invasiva främmande arter och gjort det möjligt att söka ut invasiva främmande arter i fyndkartor.

SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en webbportal åt NOBANIS – European Network on Invasive Alien Species. Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra och centrala Europa. Arbetet har rönt stort intresse och flera länder har anmält intresse för att bli medlemmar. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder (i Sveriges fall av Naturvårdsverket). 


Kontaktinformation

Mora Aronsson, kontaktperson främmande arter
SLU Artdatabanken,
mora.aronsson@slu.se, 018-673414, 070-6682682

Ulf Bjelke, akvatiska arter
SLU Artdatabanken
, 018-672614