Rapportera med checklista

Senast ändrad: 08 januari 2024

Artportalens checklista är en mobilanpassad webbsida där du kan rapportera direkt till Artportalen. I checklistan kan du skapa en artlista som är anpassad efter området du befinner dig i och den aktuella tiden på året. Genom att även rapportera vilka arter du inte ser under ditt fältbesök hjälper du till att skapa värdefulla så kallade "noll-data" för forskningen.

Så fungerar mobilappen

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km. Listan kan kompletteras med fler arter, underarter, hybrider m.m. från den valda artgruppen. Det går också att lägga till fler rader med samma art och på så sätt rapportera både t.ex. sträckande, rastande och häckande fåglar i samma lista.

Vad är en komplett checklista?

Innan du slutför rapporteringen i webbappen får du upp frågan "Rapporterar du en komplett checklista över de arter du kunde identifiera?" En komplett checklista innebär att du rapporterar alla arter som du observerat (av de arterna som finns på checklistan). Då berättar du inte bara om de arter du såg eller hörde, utan du berättar samtidigt att du inte sett andra arter som skulle kunna finnas där.

  • Svara ja om du utifrån bästa förmåga rapporterar alla arter som du observerat under ditt fältbesök (gäller endast de arter som finns med i checklistan).
  • Svara nej om du observerat arter som du identifierat men väljer att inte rapportera (gäller endast de arter som finns med i checklistan).

Du bör alltid svara "Ja" på frågan om du rapporterar alla arter du kunnat artbestämma, och inte avsiktligt utesluter vissa arter (t.ex. talgoxe eller citronfjäril) från din artlista. Genom att rapportera kompletta checklistor kan du bidra till ännu bättre data för forskning och naturvård och en ökad förståelse om arters utbredning och förekomst i Sverige.

Nytta för forskning och naturvård

Artportalens checklista är ett enkelt och smidigt sätt att rapportera arter direkt i fält med mobilen, men checklistorna förser också forskare med värdefulla data om arters förekomst och frånvaro.

- Det här är nästa steg i citizen science-rapporteringen, säger Tomas Pärt vid Institutionen för ekologi, som är en av forskarna som medverkat i utvecklingen av verktyget. I och med att vi får med nolldata, d.v.s. avsaknad av arter, kan vi statistiskt börja behandla det här datat på ett säkrare sätt än tidigare och studera var arter förekommer och inte förekommer samt om de vandrar in eller försvinner. Speciellt när vi kombinerar vanlig inventeringsverksamhet (t.ex. häckfågeltaxeringen) med data från medborgarforskning kan vi få en geografisk täckning och upplösning som inte varit möjlig tidigare. Det kan öppna dörrar för att bättre förstå varför arter ökar och minskar i Sverige och hur det är kopplat till klimat och markanvändning.

Börja rapportera med checklistan

Öppna checklistan i webbläsaren i din smartphone: 

Fakta:

Artportalens checklista är byggd för att användas live med en smartphone. Checklistan fungerar för alla arter, men lämpar sig bäst för artgrupper som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor.

Öppna checklistan i webbläsaren i din smartphone: checklista.artportalen.se