Villkor för samlingsstöd

Senast ändrad: 23 november 2023

Har anges gällande villkor för att stöd till biologiska samlingar ska kunna sökas och betalas ut.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är ansvarig för förvaltning av erhållna bidrag, genomförande, rapportering och redovisning. En godkänd medelsförvaltare ska

  • vara juridisk person med ett svenskt organisationsnummer
  • vara samlingsförvaltare för botaniska och eller zoologiska samlingar. Att vara samlingsförvaltare innebär att ha en dokumenterad samlingsverksamhet och att samlingen är tillgänglig för forskning 
  • uteslutande använda samlingsstöd i icke-ekonomiska verksamhet. Ekonomisk verksamhet får finnas parallellt, men verksamheternas redovisningar måste då vara separerade från varandra. 

Samlingspolicy 

Medelsförvaltaren ska ha en samlingspolicy som följer Riksantikvarieämbetets rekommendationer. En samlingsförvaltningspolicy anger museers och andra samlingsförvaltares grundläggande principer för det långsiktiga arbetet med samlingarna. Den kan exempelvis ​beskriva verksamhetens ​uppdrag​ och styrdokument​, samt hur policyn förhåller sig till dessa. Vidare kan den referera till rutiner,​ ​processer,​ ​planer​ och arbetsbeskrivningar som är relevanta i sammanhanget. För detaljerad info se Samlingsförvaltningspolicy | Riksantikvarieämbetet (raa.se).

Koppling till Svenska artprojektet

Medelsförvaltaren skickar in en kort beskrivning av hur stödet ska användas för att bidra till att nå de mål som regeringen har satt upp för Svenska artprojektet. Beskrivningen ska vara max 500 ord lång. Enligt målen ska Svenska artprojektet:

  • kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper
  • tillgängliggöra fakta och data för i första hand forskare och yrkesverksamma naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. I andra hand kan den naturintresserade allmänhetens intressen tillgodoses, om lämpligt i samverkan med andra aktörer, bl.a. för att stimulera och kvalitetssäkra dess inrapportering av artobservationer till Artportalen
  • bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald genom att förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Regbeslut IV 9 N2016-01829-SK Svenska artprojektet