Stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 11 augusti 2023
Glasburkar med provrör i närbild. Foto

Svenska artprojektet ger stöd till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer.

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur, vilka är viktiga för kartläggningen av svenska arter. Samlingsstödet används bland annat för att digitalisera information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning av fyndplatserna blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Rika kunskapskällor

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns dessutom ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, dvs. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

Inriktningsbeslut om samlingsstöd från Svenska artprojektet 2023

SLU Artdatabanken har vart tredje år inom ramen för Svenska artprojektet utlyst medel till stöd för biologiska samlingar.

Just nu pågår en översyn över hur stödet till biologiska samlingar ska delas ut för att i framtiden göra samlingsstödet mer förutsägbart och stabilt. SLU
Artdatabanken kommer under 2022/2023 att ta fram en fördelningsmodell som börjar tillämpas från 2024.

För 2023 kommer medel därför fördelas till institutionerna på samma nivå som 2022 utan ansökan. Dessa medel får användas i befintliga projekt eller på annat sätt mottagarinstitutionen bedömer är relevant för Svenska artprojektet. En redovisning över hur dessa medel använts kommer begäras in under 2023.

Under förutsättning att SLU Artdatabanken tilldelas medel för Svenska
artprojektet i samma omfattning som de senaste åren kommer 20,3 miljoner
kronor att fördelas till stöd till biologiska samlingar under 2023. Stödet fördelas som följer:

  • Naturhistoriska riksmuseet: 3 700 tkr
  • Evolutionsmuseet, Uppsala universitet: 3 080 tkr
  • Station Linné, Öland: 1 450 tkr
  • Umeåherbariet, Umeå universitet: 700 tkr
  • Göteborgsherbariet, Göteborgs universitet: 1 250 tkr
  • Biologiska museet, Lunds universitet: 3 900 tkr
  • Sveriges virtuella herbarium: 3 700 tkr
  • Göteborgs naturhistoriska museum: 2 520 tkr

Redovisning av pågående projekt