Stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 16 april 2024
Glasburkar med provrör i närbild. Foto

Svenska artprojektet ger stöd till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer.

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur, vilka är viktiga för kartläggningen av svenska arter. Samlingsstödet används bland annat för att digitalisera information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning av fyndplatserna blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Rika kunskapskällor

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns dessutom ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, dvs. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

Inriktningsbeslut om samlingsstöd från Svenska artprojektet 2024

SLU Artdatabanken har tidigare inom ramen för Svenska artprojektet utlyst medel till stöd för biologiska samlingar. Från och med 2024 fördelas stödet istället enligt vissa kriterier. Den som tar emot samlingsstöd ska:

 • vara godkänd medelsförvaltare för samlingsstöd
 • ha en aktiv samlingsförvaltningspolicy
 • bidra till Svenska artprojektets mål

Under förutsättning att SLU Artdatabanken tilldelas medel för Svenska
artprojektet i samma omfattning som de senaste åren kommer närmare 20 miljoner
kronor att under året fördelas enligt följande: 

 • Naturhistoriska riksmuseet: 4 300 tkr
 • Evolutionsmuseet, Uppsala universitet: 3 700 tkr
 • Station Linné, Öland: 1 400 tkr
 • Umeåherbariet, Umeå universitet: 1 100 tkr
 • Herbarium GB, Göteborgs universitet: 2 000 tkr
 • Biologiska museet, Lunds universitet: 4 600 tkr
 • Göteborgs naturhistoriska museum: 2 500 tkr
 • Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum: 200 tkr
 • Gotlands länsmuseum: 100 tkr