Infrastrukturens biotoper

Senast ändrad: 08 september 2020
En cirkel med tårtbitar med åtta typiska biotoper kopplade till infrastruktur i Sverige.

SLU Artdatabanken medverkar i och driver en samverkansgrupp för Infrastrukturens gräsmarker - ett tvärsektoriellt forum för att stärka biologisk mångfald i landskapets ”nya” gräsmarker.

Naturvård är en del av infrastrukturens ansvar

Dagens landskap innehåller många "nya" typer av gräsmarksbiotoper som vägkanter, kraftledningsgator, flygplatser och golfbanor. En del av dessa biotoper utgör redan idag lämpliga livsmiljöer för hotade och sällsynta arter. På många av dessa gräsmarker skulle skötseln kunna anpassas för att gynna biologisk mångfald och bidra till olika ekosystemtjänster, till exempel pollinering.

Infrastrukturmiljöerna är utspridda i landskapet på ett sätt som gör att de kan användas för att knyta samman återstående fläckar av odlingslandskapets hävdade gräsmarker. De kan på så sätt bidra till en fungerande grön infrastruktur.

En effektiv förvaltning försvåras på grund av att ansvaret för infrastrukturbiotoperna är fördelat på olika sektorer och aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Detta kräver därför en ökad samverkan.

Kunskapsuppbyggnad och samordning mellan sektorer

I samverkan med en rad andra aktörer har ArtDatabanken tillsammans med Jordbruksverket etablerat en tvärsektoriell samverkansgrupp i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter, samt för att hitta möjligheter att samordna utvecklingsprojekt och åtgärder. De medverkande parterna ser gruppen som ett viktigt forum för att diskutera praktisk förvaltning, uppföljning, forskning och projektsamarbete.

Här hittar du en sammanställning av föreläsningar och diskussioner från workshop Infrastrukturens biotoper 26 april 2018, Ultuna, SLU (Pdf 8,6 MB)

Samverkansgruppen har uppnått

 •  ett aktivt kontaktnät som bidrar till respektive organisations arbete med biologisk mångfald
 • ökad kunskap om organisation, arbetssätt och naturvårdsarbete hos deltagande organisationer
 • spin-off-effekter, till exempel informationsmaterial om hur ”nya” biotoper kan skapas
 • ökad kunskap om databaser och IT-system, analys- och skötselmetoder
 • insikt om ambitioner, möjligheter och problem i naturvårdsarbetet 
 • kunskap och kontakter till olika projekt, till exempel skapande av  grön infrastruktur, information till allmänheten, och uppföljning av  biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer
 • projektsamarbeten; projekt Roslagen och projekt Region syd

Vi vill nå längre

Vårt mål är att inspirera till samverkan och uppnå samordning av planering och genomförande av åtgärder för att stärka biologisk mångfald på landskapsnivå genom att:

 • kontinuerligt utbyta kunskap, erfarenheter och information
 • identifiera nya utvecklingsområden
 • fördjupa och öka kunskapen om kopplingen mellan infrastruktur och biologisk mångfald
 • fungera som kontaktpersoner och nätverksbyggare
 • samordna insatser
 • fungera som referensgrupp för forskningsprojekt och utredningar
 • öka medvetenheten om infrastrukturens potential i arbetet med att stärka den biologiska mångfalden

Medverkande

I gruppen deltar:


Kontaktinformation

018-672295