Nationell samverkan

Senast ändrad: 03 januari 2024

SLU Artdatabanken samverkar med många olika svenska myndigheter och organisationer och givetvis även med andra institutioner inom SLU.

Samverkansprojekt om artdata, artfakta och metoder

SBDI Svensk biodiversitetsinfrastruktur

SLU Artdatabanken har tillsammans med 10 andra svenska universitet och myndigheter utvecklat en ny svensk plattform för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald. Den nya forskningsinfrastrukturen invigdes 4 oktober 2021.

Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) är ett konsortium och en e-infrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och utvecklas i nära samarbete med Living Atlases communityn och Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Infrastrukturen gör biologisk mångfaldsdata tillgänglig, tillhandahåller kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg och erbjuder därigenom nya möjligheter för innovativ och tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Kärnuppdraget för SBDI är att stödja principerna Open Science och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) inom biologisk mångfald och ekosystemforskning.

Konsortiet omfattar 11 universitet och statliga myndigheter i Sverige: Göteborgs universitet (GU), Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linnéuniversitetet (LnU), Lunds universitet (LU), Stockholms universitet (SU), Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU).

Ett samverkansexempel – Infrastrukturens gräsmarker

SLU Artdatabanken har tillsammans med Jordbruksverket samordnat ett projekt kring gräsmarker, biologisk mångfald och infrastruktur. Samverkansgruppen Infrastrukturens gräsmarker involverar Trafikverket, Svenska kraftnät och en rad aktörer som har ansvar för skötsel av mark i anslutning till infrastruktur, t.ex. banvallar, vägrenar, kraftledningsgator, flygplatser och golfbanor etc. Genom rätt planerad skötsel av dessa marker finns förutsättningarna för att de ska kunna utgöra viktiga miljöer i landskapet för rödlistade arter som är på tillbakagång i takt med att slåtter- och betesmarker försvinner.