Svampar i naturvården

Senast ändrad: 15 mars 2024
Violett fingersvamp i mossa. Foto

I Sverige finns runt 5 000 storsvampar och av dessa har rödlistningsstatus bedömts för 4 100 arter. Var femte av dessa - 786 storsvampar - bedöms uppfylla IUCN:s kriterier för att bli rödlistade. Den främsta anledningen till att svampar rödlistas är på grund av minskat habitat i skogen, främst på grund av skogsbruk. Många arter är knutna till träd och närmare 90 % av rödlistade svampar finns också i skogsmiljöer.


Generellt för rödlistade svampar är att en tredjedel av dem är ganska vanliga och spridda men växer i miljöer vars arealer minskar starkt, ytterligare drygt en tredjedel är mer eller mindre ovanliga arter som växer i miljöer som också krymper.

Kunskapsläget skiljer sig mycket mellan olika landsdelar, växtmiljöer och inom olika svampgrupper men vi tar tacksamt emot alla tips, synpunkter och förslag på arter att behandla inom rödlistningskommittén. Det behöver inte vara långa listor utan även enstaka arter ni lärt känna och som ni misstänker kan vara aktuella är av intresse.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.