Riktlinjer för nya svampar för landet

Senast ändrad: 15 mars 2024
Fyra svampar med vit fot och brun hatt i grön mossa. Foto

Har du hittat en svamp som du inte kan rapportera på Artportalen och eller som är listad som att den inte förekommer i landet under ”Svensk förekomst” i Artfakta? Då kanske du har hittat en art som är ny och okänd för landet?


På SLU Artdatabanken har vi nu tagit fram riktlinjer för att underlätta hanteringen av den här typen av fynd. Genom att följa instruktionen nedan hoppas vi att processen med inrapportering i Artportalen samt registrering i Dyntaxa ska underlättas.

  1. Dokumentera, ta kollekt och foto. På Sveriges Mykologiska Förenings hemsida finner du utförliga instruktioner för hur du tar kollekt för artbestämning: https://www.svampar.se/att-samla-svamp-for-artbestamning/

  2. Rapportera in ditt fynd i www.artportalen.se, gärna med bild. Om artnamnet inte är registrerat i Dyntaxa, kan du i artportalen registrera fyndet under ”Saknas (Svampar)” och beskriva fyndet i noteringsfältet (t ex. mikroskopiska karaktärer och använd litteratur) för att du lätt ska kunna uppdatera när namnet finns registrerat.

  3. Om du inte är helt säker på bestämningen, ta kontakt med en expert på gruppen eller med en mykolog på SLU Artdatabanken så kan vi förmedla kontakt.

  4. Lämna/skicka materialet till ett publikt herbarium, läs mer på https://www.svampar.se/att-samla-svamp-for-artbestamning/.

  5. Mejla dyntaxa@slu.se och beskriv ditt fynd. Ange den information som finns samt var kollekten finns tillgänglig, hänvisa också till fyndet i artportalen.

Fyra svampar med vit fot och brun hatt i grön mossa. Foto

Fotografera fruktkroppar i olika stadier, vinklar och i genomskärning för att skapa bästa möjliga dokumentation av ditt fynd. Här syns både hattens över- och undersida, med detaljer som färg och form på skivor, och färg på köttet. På unga fruktkroppar syns också en tydlig spindelvävsliknande cortina mellan hattkant och fot, vilket är en viktig karaktär att notera hos spindlingar (Cortinarius). Foto: Michael Krikorev

 

Då vi gärna ser att nya fynd för landet uppmärksammas kommer dessa uppgifter publiceras en gång per år på SLU Artdatabankens organismgruppssida för svampar.

Vi ser fram emot era fyndrapporter.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.