Expertkommittén för skalbaggar

Senast ändrad: 04 oktober 2023

I expertkommittén för skalbaggar jobbar fjorton entomologer med att bedöma status och trender för de svenska skalbaggsarterna. I gruppen ingår forskare, naturvårdare och amatörbiologer med stor kunskap om arters ekologi och förekomst i landet. Var och en bidrar med kännedom om en eller flera naturmiljöer och skalbaggsgrupper.


Flera ledamöter deltar i arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter, och några med rödlistning av vedskalbaggar på Europanivå. Kommittén arbetar också för att stödja och främja rapporteringen av fynddata till Artportalen – vårt viktigaste arbetsverktyg.

Elva personer på rad framför träd vintertid. Foto

Skalbaggskommitténs ledamöter 2021-2025, från vänster: Nicklas Jansson, Bengt Ehnström (kommitténs grundare och en av initiativtagarna till Artdatabanken), Olof Hedgren, Lars-Ove Wikars, Torbjörn Ramqvist, Oskar Gran, Roger Mugerwa Pettersson, Håkan Ljungberg, Joel Hallqvist, Bertil Andrén, Hans-Erik Wanntorp. På bilden saknas: Mats Jonsell, Andreas Malmqvist, Sanna Nordström och Olof Persson. Från 2022 har Bengt Ehnström avgått och Olof Persson tillträtt. 

Skalbaggskommitténs ledamöter 2021-2025

Bertil Andrén är pensionerad folkskollärare. Särskilt inriktad på dykare och andra vatten- och strandlevande arter.

Oskar Gran är forskarstuderande i biologi och miljövetenskap, forskar om vedlevande skalbaggar i produktionsskog. Särskilt intresserad av kortvingar och vivlar.

Joel Hallqvist är Fil.mag. i växtekologi och professionell naturvårdsbiolog. Främst intresserad av förnalevande skalbaggar som kortvingar, mycelbaggar och mögelbaggar.

Olof Hedgren är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog. Har ett brett intresse med särskilt fokus på vedskalbaggars ekologi och dynamik.

Nicklas Jansson är Fil.dr i ekologi och professionell naturvårdsbiolog, särskilt inriktad på skalbaggar som lever på ek och andra ädellövträd.

Mats Jonsell är Skogl.dr i entomologi och forskare i naturvårdsbiologi, särskilt inriktad på skogsmiljöer och skogsskydd, med fokus på svamplevande skalbaggar.

Håkan Ljungberg är Fil.lic. i zoologi och skalbaggsansvarig på SLU Artdatabanken. Främst inriktad på marklevande skalbaggar, t.ex. jordlöpare, men också dyngbaggar, stumpbaggar och växtlevande skalbaggar.

Andreas Malmqvist är Fil.mag. i zooekologi och professionell naturvårdsbiolog, med särskilt fokus på skalbaggar i sydsvenska ädellövsmiljöer och odlingslandskap.

Roger Mugerwa Pettersson är Fil.dr i skoglig zooekologi, senior forskare och universitetslärare. Främst inriktad på vedlevande arter i norra Sverige.

Sanna Nordström

Olof Persson är professionell naturvårdsbiolog. Har ett brett intresse med fokus på vedlevande arter i södra Sverige.

Torbjörn Ramqvist är Fil.dr och senior forskare i tumörvirologi. Särskilt intresserad av den stora gruppen kortvingar.

Hans-Erik Wanntorp är Fil.dr i botanik, tidigare vid Stockholms Universitet. Särskilt inriktad på bladbaggar, vivlar och andra växtätande skalbaggar.

Lars-Ove Wikars är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog. Särskilt inriktad på boreal skog, med fokus på brandmiljöer.