Expertkommittén för skalbaggar

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för skalbaggar jobbar fjorton entomologer med att bedöma status och trender för de svenska skalbaggsarterna. I gruppen ingår forskare, naturvårdare och amatörbiologer med stor kunskap om arters ekologi och förekomst i landet. Var och en bidrar med kännedom om en eller flera naturmiljöer och skalbaggsgrupper.


Flera ledamöter deltar i arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter, och några med rödlistning av vedskalbaggar på Europanivå. Kommittén arbetar också för att stödja och främja rapporteringen av fynddata till Artportalen – vårt viktigaste arbetsverktyg.

Elva personer på rad framför träd vintertid. Foto

Skalbaggskommitténs ledamöter 2021-2025, från vänster: Nicklas Jansson, Bengt Ehnström (kommitténs grundare och en av initiativtagarna till Artdatabanken), Olof Hedgren, Lars-Ove Wikars, Torbjörn Ramqvist, Oskar Gran, Roger Mugerwa Pettersson, Håkan Ljungberg, Joel Hallqvist, Bertil Andrén, Hans-Erik Wanntorp. På bilden saknas: Mats Jonsell, Andreas Malmqvist, Sanna Nordström och Olof Persson. Från 2022 har Bengt Ehnström avgått och Olof Persson tillträtt. 

Skalbaggskommitténs ledamöter 2021-2025

Bertil Andrén är pensionerad folkskollärare. Särskilt inriktad på dykare och andra vatten- och strandlevande arter.

Oskar Gran är forskarstuderande i biologi och miljövetenskap, forskar om vedlevande skalbaggar i produktionsskog. Särskilt intresserad av kortvingar och vivlar.

Joel Hallqvist är Fil.mag. i växtekologi och professionell naturvårdsbiolog. Främst intresserad av förnalevande skalbaggar som kortvingar, mycelbaggar och mögelbaggar.

Olof Hedgren är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog. Har ett brett intresse med särskilt fokus på vedskalbaggars ekologi och dynamik.

Nicklas Jansson är Fil.dr i ekologi och professionell naturvårdsbiolog, särskilt inriktad på skalbaggar som lever på ek och andra ädellövträd.

Mats Jonsell är Skogl.dr i entomologi och forskare i naturvårdsbiologi, särskilt inriktad på skogsmiljöer och skogsskydd, med fokus på svamplevande skalbaggar.

Håkan Ljungberg är Fil.lic. i zoologi och skalbaggsansvarig på SLU Artdatabanken. Främst inriktad på marklevande skalbaggar, t.ex. jordlöpare, men också dyngbaggar, stumpbaggar och växtlevande skalbaggar.

Andreas Malmqvist är Fil.mag. i zooekologi och professionell naturvårdsbiolog, med särskilt fokus på skalbaggar i sydsvenska ädellövsmiljöer och odlingslandskap.

Roger Mugerwa Pettersson är Fil.dr i skoglig zooekologi, senior forskare och universitetslärare. Främst inriktad på vedlevande arter i norra Sverige.

Sanna Nordström

Olof Persson är professionell naturvårdsbiolog. Har ett brett intresse med fokus på vedlevande arter i södra Sverige.

Torbjörn Ramqvist är Fil.dr och senior forskare i tumörvirologi. Särskilt intresserad av den stora gruppen kortvingar.

Hans-Erik Wanntorp är Fil.dr i botanik, tidigare vid Stockholms Universitet. Särskilt inriktad på bladbaggar, vivlar och andra växtätande skalbaggar.

Lars-Ove Wikars är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog. Särskilt inriktad på boreal skog, med fokus på brandmiljöer.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.