Halvvingar i naturvården

Senast ändrad: 15 mars 2024
Svart och orange skalbagge i grön växt. Foto

Drygt 1 000 arter av halvvingar är rödlistebedömda, och av dessa är knappt 7 % rödlistade. Kunskapsläget är dock begränsat för många arter. När det gäller stritarna är kunskapen om arternas populationer än mer begränsad. Båda grupperna är underrepresenterade i rödlistan.

De rödlistade skinnbaggarna hör framförallt hemma på torra, öppna gräsmarker eller i naturskogar. rödlistade skinnbaggar i jordbrukslandskapet hör främst till familjen Miridae – ängsskinnbaggar. De skogslevande arterna på rödlistan domineras av familjen Aradidae - barkskinnbaggar. Förändringarna i markanvändningen med minskat bete på torra marker som bidragit till en allmän igenväxning är en av huvudorsakerna i jordbrukslandskapet, i skogslandskapet är det främst ett intensivare skogsbruk som minskat arealen naturskog som är orsaken.

De rödlistade stritarna hör likaså hemma på torra gräsmarker, men även arter på olika typer av kust- och strandnära våtmarker är representerade. Stritarna har sannolikt påverkats negativt av minskad hävd av såväl torra som fuktiga gräsmarker. Kunskapsläget är betydligt sämre för stritarna vilket resulterar i en hög andel arter som har kategorin kunskapsbrist, DD.

Rödlistans sammansättning speglar även i viss mån var i Sverige halvvingar eftersökts. Södra Sverige upp till Mälardalen är relativt väl undersökt. De alpina fjällhabitaten är till vissa delar undersökta. Däremot är det boreala skogsbältet i Norrland, med några lokala undantag, förhållandevis sämre utforskat.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334