Expertkommittén för halvvingar

Senast ändrad: 15 mars 2024
Svart och orange insekt på en sten. Foto

I rödlistningsarbetet med gruppen halvvingar har alla skinnbaggar och stritar bedömts, men inga växtlöss. När det gäller skinnbaggar är kunskapsunderlaget relativt gott medan för stritar är kunskapen om arternas populationer begränsad, vilket gör att antalet hotade strit-arter troligen är underskattat.

Rödlistebedömningen 2020 av skinnbaggar och stritar gjordes av expertkommittén för halvvingar: Carl-Cedric Coulianos, Ruth Hobro och Jonas Sandström. Bedömningen av stritar har dessutom gjorts med stöd av Gösta Gillerfors. Ulf Bjelke (organismgruppsansvarig för limniska evertebrater vid SLU Artdatabanken) har deltagit i bedömningen av de limniska skinnbaggarna.

slu-artdatabanken-halvvingar-880X660.jpg.png

Expertkommittén för halvvingar 2021-2025. Från vänster: Ruth Hobro, Moa Pettersson, Jonas Sandström och Scarlett Szpryngiel. Saknas på bilden gör Carl-Cedric Coulianos. Foto: Anders Tukler

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Carl-Cedric Coulianos är pensionerad universitetslektor på Zoologiska Institutionen, Stockhoilms Universitet. Arbetar med faunistik och biologi hos nordiska och baltiska skinnbaggar och stritar samt med gallbildningar på vilda och odlade växter.

Ruth Hobro är pensionerad biolog, som sedan början av 1960-talet intresserat sig för skinnbaggar och deras utbredning i Sverige. Intresset har utökats att omfatta även Auchenorrhyncha sedan 2010.

Moa Pettersson är biolog, arbetar på SLU Artdatabanken och delar organismgruppsansvar med Jonas Sandström. Är uppvuxen i Stenungsund och det var under tiden i fältbiologerna som insektsintresset började. Har tidigare arbetat med åtgärdsprogram för hotade arter på länsstyrelsen i Halland samt på Nordens ark och Station Linné med insektsrelaterade uppgifter. Har sysslat mycket med utåtriktad verksamhet i form av redaktionsarbete för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän samt har varit talesperson för Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig för flera grupper terrestra evertebrater. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Scarlett Szpryngiel är disputerad inom biofysik med en kandidatexamen i biologi. Arbetar som miljökonsult med bland annat artskyddsutredningar om hotade arter och använder dagligen information om rödlistade arter i sitt arbete. Har tidigare arbetat inom offentlig sektor med forskning, undervisning och samverkansuppdrag, gärna med en fot i entomologin. Började intressera sig för skinnbaggar 2015 när hon kom över en dammig studiesamling vid universitetet som var i behov av artbestämning. Har sedan dess i stigande grad sett det som ett livsmål att entusiasmera andra om insekter, i synnerhet då om halvvingar. Är engagerad i Entomologiska Föreningen Stockholm där det därför (o)regelbundet arrangeras exkursioner och kurser om skinnbaggar. 

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334