Hur kan situationen för havet förbättras?

Senast ändrad: 07 februari 2024

Havsmiljön har stått i fokus på senare år både nationellt och internationellt, och det är viktigt att det påbörjade arbetet fortsätter. Sverige har en aktionsplan för havsmiljön och riktade miljömål.

Genom internationella åtaganden pågår arbetet med att nå målen med EU:s art- och habitatdirektiv, ramdirektivet för vatten och havsmiljödirektivet, även genom arbete inom konventionerna för skyddet av Östersjön (HELCOM) respektive Nordostatlanten (OSPAR). Det är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som ansvarar för att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten.

2020 presenterade EU-kommissionen sin nya strategi för biologisk mångfald. I denna fastställs att den nedåtgående trenden för arter och naturtyper måste vändas, inte enbart genom ett utökat och mer effektivt skydd utan även med ett särskilt fokus på ekologisk restaurering och återställning. Genom denna ska den biologiska mångfalden säkras till år 2050 med delmål till 2030. För våra havsmiljöer innebär detta krafttag vad gäller såväl kunskapsinhämtning, men också avseende åtgärder.   Andelen  skyddade områden i havet, måste öka och de många negativa påverkanstrycken måste minskas. Nya styrmedel måste utvecklas inom förvaltningen i form av till exempel fiskerestriktioner, åtgärder inom jordbruket och skydd mot kustnära exploatering som exempelvis byggnationer. Klimatåtgärder i våra kustvattenmiljöer bör vara naturanpassade och övergångsmiljöer prioriterade.

Kunskapen om livsmiljöerna och arterna i havet är betydligt sämre än vår kunskap om landmiljöerna. Vi behöver därför ett fortsatt kunskapslyft och agerande efter försiktighetsprincipen eftersom kunskapen i dagsläget är otillräcklig.

Vad gör SLU Artdatabanken för naturtyperna i havet?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank för tillståndet i havet och för de  arter  och livsmiljöer som finns där. Denna kunskap tillgängliggör vi för allmänheten, markägare och beslutsfattare.  Vi utgör ett stöd till nationella och regionala myndigheter i deras arbete med marint områdesskydd, miljöövervakning, uppföljning och åtgärder. Vi utgör även ett stöd till myndigheterna i deras arbete med att bedöma tillståndet i våra marina miljöer inom ramen för gällande EU - direktiv Inom EU pågår många internationella samarbeten mellan de länder som delar havsområdena. SLU Artdatabanken medverkar i flera av dessa. Vi deltar också i HELCOMs arbete med rödlistning av arter och naturtyper i Östersjön, samt i Helcoms expertgrupper för bentiska habitat (EN BENTHIC) och klimateffekter (EN CLIME)