Rapportera direkt i mobilen

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-02-28]. Nu lanseras Artportalens checklista, där du på ett smidigt sätt kan rapportera direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad efter området du befinner dig i. Genom att använda checklistan har du också möjlighet att göra en stor insats för forskning och naturvård.

Artportalens checklista är byggd för att användas live med en smartphone. Checklistan fungerar för alla arter, men lämpar sig bäst för artgrupper som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Så fungerar checklistan

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km. Listan kan kompletteras med fler arter, underarter, hybrider m.m. från den valda artgruppen. Det går också att lägga till fler rader med samma art och på så sätt rapportera både t.ex. sträckande, rastande och häckande i samma lista.

Kompletta checklistor är till nytta för forskning och naturvård

Innan du slutför rapporteringen i webbappen får du upp frågan "Rapporterar du en komplett checklista över de arter du kunde identifiera?" En komplett checklista innebär att du rapporterar alla arter som du observerat (av de arterna som finns på checklistan). Då berättar du inte bara om de arter du såg eller hörde, utan du berättar samtidigt att du inte sett andra arter som skulle kunna finnas där.

Du bör alltid svara "Ja" på frågan om du rapporterar alla arter du kunnat artbestämma, och inte avsiktligt utesluter vissa arter (t.ex. talgoxe eller citronfjäril) från din artlista. Genom att rapportera kompletta checklistor kan du bidra till ännu bättre data för forskning och naturvård och en ökad förståelse om arters utbredning och förekomst i Sverige.

Börja rapportera med checklistan

Öppna checklistan i webbläsaren i din smartphone: checklista.artportalen.se 

Så använder du Artportalens checklista (snabb-guide)

 

Text: Anna Tano Graflind, Anna Maria Wremp och Johan Nilsson.

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalens checklista är utvecklad av SLU Artdatabanken i samarbete med forskare vid Institutionen för ekologi vid SLU.