Mobil rapportering ger fler fynd

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2020-01-28]. Under 2019 ökade antalet rapporterade fåglar i Artportalen markant från föregående år. Det är även det år då allra flest fågelobservationer rapporterats över huvud taget. Det är rimligt att anta att den ökade rapporteringen går att härleda till de mobila applikationer för rapportering som lanserades i början av förra året.

Under hösten 2018 blev det möjligt att utveckla mobila applikationer mot Artportalens API:er som gör det möjligt att hämta information från SLU Artdatabankens databaser. Förhoppningen var att fler målgruppsanpassade tjänster för inrapportering och/eller visning av artobservationer skulle skapas i syfte att få in mer data till Artportalen. Intresset var stort men på grund av resursbrist begränsades tillgången till denna utvecklingsmiljö till ett fåtal utvecklare. Resultatet blev flera nya mobilapplikationer för inrapportering, bland annat SLU Artdatabankens egna applikationer; Artportalens checklista, Artfaktas rapporterings-app samt Invasiva arter.

I början av mars 2019 lanserades Artportalens checklista. Nästan samtidigt kom Seglaren, en Android-app för rapportering av fåglar, utvecklad av en privatperson. Strax därefter kom Fågelkalendern, även den en Android-app, för att systematiskt samla in fynd av fågelarter. I maj 2019 lanserades slutligen Artfaktas rapporterings-app samt Invasiva arter-appen. Även Floraväktarappen, som är helt målgruppsanpassad för de personer som arbetar inom Floraväkteriet, lanserades i maj.

Under 2019 rapporterades 630 000 fynd genom dessa applikationer, vilket är elva procent av den totala rapporteringen till Artportalen. Drygt 95 procent av allt som rapporterades var fåglar och knappt två procent vardera för kärlväxter och ryggradslösa djur.

 

Diagram. Checklistan 2

Figur 1. Fördelningen av rapporterade fynd per mobil enhet 2019.

 

Rapporteringen har helt dominerats av fågelfynd men det är kanske inte så konstigt då intresset också varit som störst inom det området från utvecklarhåll. Både Seglaren och Fågelkalendern är applikationer för fåglar. Artportalens checklista hanterar alla arter även om fåglar är den grupp som rapporteras i störst utsträckning. De mobila applikationerna verkar dock inte ersatt det traditionella sättet att rapportera utan utgör än så länge ett komplement. Däremot utgör 2019 det år då allra flest observationer av fåglar rapporterats. Det är rimligt att anta att den ökade rapporteringen går att hänvisa till användningen av de nya mobila applikationerna.

Diagram. Checklistan

Figur 2. Antal rapporterade observationer av fåglar 2010–2019. Grön stapel visar antalet observationer rapporterade med rapportformuläret eller Excel-import och de röda är fynd från mobila enheter. 

 

De mobila apparna för rapportering av arter har många fördelar jämfört med att rapportera när man kommer hem. Exempelvis har Artportalens checklista en funktion där fyndplatser kan anges väldigt exakt. Ju närmare källan en registrering sker desto bättre blir informationen, vilket gör direktrapportering i fält till ett utmärkt arbetssätt. Dessutom minskas risken att man glömmer bort detaljer om sin observation om man rapporterar direkt.

Så använder du Artportalens checklista på bästa sätt

Tanken med checklistan är att kunna rapportera det man ser under ett fältbesök för att kunna ge forskarna data, även om arters frånvaro. Vanligtvis rör man sig över rätt stora ytor under ett fältbesök, vilket gör att platsangivelsen blir missvisande om man väljer att rapportera alla fynd på din startplats. Det bästa är att göra nya fyndplatser i den takt man förflyttar sig och sätter noggrannheten så snävt som möjligt (detta görs genom att trycka på fyndplatsnamnen under artnamnet). Om det inte är relevant att använda fyndplatser med snäv noggrannhet (t.ex. om man har sett sträckande fåglar) kan man istället välja en större radie på noggrannheten, upp till max 500 meter.

Det allra bästa är att sätta ett eget namn på fyndplatsen för att det ska vara så beskrivande som möjligt i syfte att andra ska kunna hitta till platsen. Ett namn föreslås automatiskt men oftast är det namnet för generellt. 

Uppmaning: Till dig som använt Artportalens checklista läs gärna checklistans Smarta genvägar för snabb och effektiv rapportering

Text: Johan Nilsson

Foto: Johan Carlberg

Mer om Artportalens checklista

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.