SLU-nyhet

Hoten mot fjärilar och den biologiska mångfalden fortsätter

Publicerad: 01 juli 2022
Omslag till rapport om fjärilar. foto

I en ny rapport beskrivs mekanismerna bakom utarmningen med en djupdykning i tillståndet för Sveriges samtliga rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. Rapporten som finansierats av Världsnaturfonden WWF har tagits fram av SLU Artdatabanken och Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet.

Förutom veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge som nu befaras vara nationellt utdöda har många andra dagfjärilsarter minskat och nära en tredjedel av arterna är rödlistade. Av de 117 dagfjärilar och bastardsvärmare som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och av dessa bedöms 18 arter som hotade. Särskilt allvarligt är läget för de arter som är knutna till blomrika gräsmarker. Många av dessa arter var vanliga − och i vissa fall mycket vanliga − i det äldre jordbrukslandskapet. 

svart fjäril. Foto

Hona av kronärtsblåvinge som tillsammans med veronikanätfjäril befararas vara nationellt utdöd. Foto: Sven Birkedal

Nyckelfaktorer för ett lyckat bevarandearbete

Länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är en adaptiv process. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder är grundläggande för att kunna utveckla arbetet. Baserat på många års erfarenhet har det varit möjligt att identifiera vissa nyckelfaktorer som krävs för att insatserna ska bli framgångsrika:

  • Tidiga och tillräckligt omfattande åtgärder
  • Åtgärder utifrån arternas behov
  • Tillräckligt med livsmiljö av hög kvalitet
  • Planering utifrån ett landskapsperspektiv
  • En fungerande grön infrastruktur
  • Långsiktiga och uthålliga insatser
  • Samverkan och dialog med landskapets aktörer
  • Möjlighet till ersättning
  • Ett funktionellt artskydd