SLU-nyhet

Nya bestämningsnycklar till tre släkten av solitärbin

Publicerad: 20 januari 2022
randigt bi sitter på en pinne. Foto

Nu lanserar SLU Artdatabanken bestämningsnycklar för gnagbin (Hoplitis), blomsovarbin (Chelostoma) och blomsterbin (Melitta). De släkten som nu presenteras är samtliga solitärbin och bidrar till pollineringen av både vilda och odlade växter. De nya digitala bestämningsnycklarna finns i Artfakta och omfattar totalt 12 arter.

Flera av de behandlade arterna är oligolektiska, vilket innebär att de enbart samlar pollen från en växtfamilj eller till och med bara från ett växtsläkte. Detta smala födosök gör dem väldigt sårbara för miljöförändringar och flera av arterna är idag rödlistade på grund av att deras huvudsakliga livsmiljöer, blommande ängsmarker, har minskat kraftigt i landskapet.

Nycklarna till gnagbin Hoplitis, blomsovarbin Chelostoma och blomsterbin Melitta har konstruerats av Björn Cederberg och illustrerats av Alexander Berg och Krister Hall. I Artfakta finns sedan tidigare, förutom en nyckel till Sverige alla bisläkten, också bestämningsnycklar till våra sandbin, fibblebin, filtbin, citronbin, smalbin, solbin, ullbin och pansarbin.

 

Bestämningsnyckel gnagbin i Artfakta

Bestämningsnyckel blomsovarbin i Artfakta

Bestämningsnyckel blomsterbin i Artfakta

Fakta:

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och kännetecken, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer. I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering.