SLU-nyhet

Utdelning av bidrag till nätverkande aktiviteter 2021

Publicerad: 16 december 2020

SLU Artdatabanken delar ut bidrag för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. Det handlar om ett nyinrättat årligt bidrag som nu delas ut för första gången och inom ramen för Svenska artprojektet. Utdelningen uppgår till cirka 204 000 kronor för 2021.

SLU Artdatabanken delar ut bidrag för nätverkande aktiviteter som en del i att uppfylla målen för Svenska artprojektet. Det handlar om ett nyinrättat årligt bidrag som nu delas ut för första gången. Alla fyra ansökningar beviljas bidrag till aktiviteter under 2021. Bidraget uppgår till totalt cirka 204 000 kronor och delas ut till följande föreningar och projektledare:

  • Entomologiska föreningen i Uppland, Thomas Persson Vinnersten, 38 880 kr, medelsförvaltare Sveriges lantbruksuniversitet, till kunskapsöverbryggning genom ett inköp av hjälpmedel som kan användas vid artbestämning i samband med så kallade baggträffar då insekter identifieras.
  • Svenska systematikföreningen, Per Alström, 75 000 kr, medelsförvaltare Uppsala universitet, för genomförande av Systematikdagarna i Uppsala 2021.
  • Västsvenska entomologklubben, Peter Nielsen, 30 000 kr, medelsförvaltare Göteborgs naturhistoriska museum, för genomförande av en workshop om strandlevande skalbaggar i Bohuslän.
  • Sveriges mykologiska förening, Hjalmar Croneborg, 60 000 kr, medelsförvaltare Göteborgs universitet, för arrangerande av mykologivecka på Gotland.


Bidraget syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi med fokus på mindre kända organismgrupper och som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.


De huvudsakliga bedömningskriterierna har varit i hur hög grad aktiviteten fyller bidragets syften, hur relevant den är för Svenska artprojektets långsiktiga mål, samt hur genomförbar aktiviteten bedömts vara. Ansökningarna har beretts inom Svenska artprojektets forskningskansli som bemannas av taxonomiskt kunniga, disputerade biologer.