SLU-nyhet

Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats i EU eller i Sverige

Publicerad: 19 oktober 2020
Två lila blommor i skogsmiljö. Foto

Just nu är läget tufft för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av naturtyperna och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts.

Rapporten bygger på miljödata som EU:s medlemsländer har rapporterat enligt  art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet och som beskriver utvecklingen under de senaste sex åren.

Framtiden är osäker för många naturtyper och arter

Läget för många naturtyper och arter är dåligt och det sker en försämring. Gräsmarker, dyner, havets naturtyper, skog och våtmarker och de arter som lever där är särskilt drabbade i EU.

Av de bedömda naturtyperna i EU är 15 procent i god bevarandestatus och av de bedömda arterna är siffran 27 procent. Det är lång väg kvar till de utsatta målen som anger att 35 procent ska vara i god bevarandestatus 2020.

I Sverige är bilden likartad, med cirka 20 procent av naturtyperna och 40 procent av arterna i god status. De naturtyper som har särskilda utmaningar är i stort sett desamma som i EU.

State of Nature in the EU "Latest evaluation shows Europe's nature in serious, continuing decline"

Ett pressmeddelande finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats

 

För ytterligare information, kontakta:

Mark Marissink, biträdande avdelningschef, Miljöanalysavdelningen, 010-698 13 34 mark.marissink@naturvardsverket.se

Hasse Berglund, handläggare, Landskapsenheten, 010-698 11 43, hasse.berglund@naturvardsverket.se

Michael Haldin, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 18, michael.haldin@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Kontaktinformation

Anna Westling, projektledare Rödlista 2025
SLU Artdatabanken
anna.westling@slu.se, 018-672227