SLU-nyhet

Idag släpps Sveriges rödlista 2020

Publicerad: 22 april 2020
Spindel på grönt blad. Foto

Resultatet som presenteras i Rödlistade arter i Sverige 2020 visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Även om det finns flera exempel på arter det visat sig gå bättre för, både tack vare åtgärder och ökad kunskap, så har andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor och många arter har också förflyttats till högre hotkategorier.

I Rödlista 2020 visar resultatet att antalet rödlistade arter har ökat sedan rödlistan 2015, från 4 273 till 4 746. Av de cirka 21 700 arter som bedömts klassificeras 4 746 som rödlistade, varav 2 249 som hotade. Det sammantagna resultatet visar en viss försämring för Sveriges arter.  

Ökningen av antalet rödlistade arter har varit gradvis under de senaste 20 åren och visar på en negativ trend för den biologiska mångfalden. Även om klimatförändringar fått större betydelse under 2010-talet är det fortsatt avverkning och igenväxning som är de klart viktigaste påverkansfaktorerna för Sveriges arter. Klimatförändringar får främst genomslag i rödlistan för nordliga arter särskilt bland mossorna.

Några ljuspunkter går ändå att se, till exempel har situationen för utter och havsörn förbättrats tack vare minskade utsläpp av miljögifter och även för flera arter fladdermöss har det visat sig gå bättre, till stor del tack vare naturvårdsåtgärder och/eller förbättrad miljöövervakning.

 

Läs en sammanfattning av resultatet

Fakta:

Rödlistade arter i Sverige 2020, som tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer, är den femte samlade rödlistan för Sveriges djur, svampar och växter. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. Den allra första svenska listan över hotade arter (ryggradsdjur) publicerades dock redan 1975 och följdes av listor för även andra grupper. Sverige har således 45 års erfarenhet av att beskriva tillstånd och trender för landets arter, på basis av kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om deras populationer, livsmiljöer och påverkansfaktorer.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614