SLU-nyhet

Fler fågelarter på Rödlista 2020

Publicerad: 15 april 2020
Berguv sitter och spanar Foto

Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan. Det går dåligt för till synes vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast, vilka minskar markant i fågeltaxeringens standardrutter och rödlistas i kategorin Nära hotad (NT). Sex arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Den 22 april publiceras Rödlistade arter i Sverige 2020 som tas fram av SLU Artdatabanken. Redan nu kan vi berätta att fåglar är en organismgrupp som utmärker sig. I Sverige häckar 245 fågelarter regelbundet. Av dessa bedöms 30 procent minska så kraftigt att de blir rödlistade. Detta innebär att antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent.

Det går till exempel dåligt för simänder. Stjärtand och årta är rödlistade sedan tidigare, och nu tillkommer även kricka och bläsand. Båda bedöms som Sårbar (VU) på grund av kraftiga populationsminskningar. Även dykänderna ejder, bergand och brunand har minskat kraftigt och flyttas från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Av tropikflyttande tättingar har 40 procent av arterna minskat med mer än 15 procent under de senaste 10 åren, vilket gör dem rödlistade. Bara 10 procent av tropikflyttarna har ökat. Störst minskning har backsvala och hussvala. För ortolansparven går det fortsatt mycket dåligt. Den har minskat med ytterligare 85 procent under de senaste 10 åren och bedöms som Akut hotad (CR).

Rödspov och fältpiplärka finns fortfarande kvar på rödlistan men de senaste årens framgångsrika åtgärder för deras häckningsmiljöer, har i stort sett hejdat minskningen av dessa båda arter. Arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel. För ängspiplärka, skäggmes, kungsfågel och brandkronad kungsfågel går det bättre sannolikt tack vare mildare vintrar. Lika bra går det inte för sånglärka och gröngöling, men de lämnar rödlistan tack vare att populationsminskningen planar ut.

 

Läs mer om hur det går för Sveriges fågelarter i Dagens natur


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967