SLU-nyhet

Riskklassificering av främmande arter

Publicerad: 21 januari 2019

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad lista över främmande arter. Arbetet omfattar ett tusental arter och har genomförts med en metod som uppskattar ekologisk effekt och invasionspotential.

Metoden kallas GEIAA - Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species – och resultaten presenteras i rapporten: Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald I Sverige – ArtDatabankens risklista.

Rapporten är ett underlag till myndigheternas framtida arbete med främmande arter. Naturvårdsverket  och Havs- och vatten myndigheten är ansvariga för det fortsatta arbetet med främmande arter. 

 

Ladda ner rapporten Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista