SLU-nyhet

Sammanfattning av Artportalens användarundersökning

Publicerad: 11 januari 2018

Stort tack till alla som hjälpte oss att fylla i enkäten! Undersökningen gjordes för att få veta mer om hur Artportalen används och hur den upplevs. Den lades ut på artportalen.se i början av december. Här kommer en sammanfattning av resultaten.

Enkäten besvarades 2663 gånger vilket innebär en svarsfrekvens på ca 14 % av antalet unika besökare på Artportalen under perioden. 90 % slutförde enkäten, vilket i genomsnitt tog 6 minuter.   

Nöjdhet

På första frågan som handlade om hur nöjd man är med Artportalen gav flest personer (ca en tredjedel) betyget 8. Medelbetyget på nöjdheten blev 7,6. Se diagram 1. 

Diagram 1. Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med artportalen.se? (2663 svar)

Diagram som visar hur nöjda Artportalens användare är totalt sett enligt en webbenkätundersökning i december 2017.

På fjärde frågan som handlade om hur troligt det är att man skulle rekommendera Artportalen för andra landade medelbetyget på 8,9. Så många som 59 % angav att det är Mycket troligt (betyg 10). Se diagram 2. 

Diagram 2. Hur troligt är det att du skulle rekommendera en naturintresserad vän eller bekant att använda artportalen.se? (2594 svar)

Diagram som visar hur troligt det är att Artportalens användare skulle rekommendera en naturintresserad vän eller bekant att använda artportalen.se enligt en webbenkätundersökning i december 2017.

De fyra första frågorna är utformade för att kunna mäta nöjdhet på ett standardiserat sätt, vilket möjliggör regelbunden uppföljning. Genom att ha med dem kan man få fram nyckeltal, s.k. Nöjd Kund Index, vilket är ett vanligt mått på nöjdhet. 

Om besökarna

Flest privatpersoner

Den allra största andelen (83 %) av de som svarade på enkäten hade under det senaste halvåret huvudsakligen besökt Artportalen i rollen som privatperson. 4,5 % angav att de huvudsakligen gjort det i rollen som ideell naturvårdare medan 3,4 % angav någon av rollerna som professionell naturvårdare. Se diagram 3. 

Diagram 3. I vilken roll har du huvudsakligen besökt/använt artportalen.se  de senaste 6 månaderna. (2589 svar)

Diagram som visar i vilken roll Artportalens användare huvudsakligen besökt/använt artportalen.se de senaste 6 månaderna enligt en webbenkätundersökning i december 2017.

15 % av de som svarade har inte konto i Artportalen. 

Användarmönster

Många besöker Artportalen flera gånger i veckan 

Nästan 46 % av de som svarade på enkäten har rapporterat minst en gång i veckan det senaste halvåret samtidigt som 19 % inte rapporterat alls under perioden. En högre andel, 76 %, har sökt observationer minst en gång i veckan. Se diagram 4. 

Diagram 4. Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna. (2557 svar)

Diagram som visar hur ofta Artportalens användare under de senaste 6 månaderna rapporterat och sökt observationer på artportalen.se enligt en webbenkätundersökning i december2017

Ryggradslösa djur nästa största grupp

Av alla som svarade på enkäten angav 75 % att de huvudsakligen rapporterat fåglar det senaste halvåret. Nästa största artgrupp blev ryggradslösa djur (6,2 %), följt av kärlväxter (3,6 %) och svampar (1,9 %). 7,6 % angav att de hade rapporterat inom flera olika artgrupper lika mycket. Inte en enda person angav att de huvudsakligen rapporterat fiskar. Se diagram 5 & 6.

Diagram 5. Inom vilken artgrupp har du huvudsakligen rapporterat under de senaste 6 månaderna? (1894 svar)

Diagram som visar inom vilken artgrupp Artportalens användare huvudsakligen rapporterat under de senaste 6 månaderna enligt en webbenkätundersökning i december 2017

Diagram 6. Fördelningen mellan antalet rapportörer som huvudsakligen rapporterat inom någon artgrupp utom fåglar. (249 svar) 

Diagram som visar fördelningen mellan antalet Artportalenrapportörer som huvudsakligen rapporterat inom någon artgrupp utom fåglar enligt en webbenkätundersökning i december 2017.

Mer rapportering när Artportalen blir mobilanpassad

Nära hälften av de som svarat på enkäten anger att de redan rapporterar så mycket de vill och kan (48 %) medan en tredjedel (33 %) anger att skulle rapportera mer om det gick att rapportera via mobila enheter. 27 % anger att de skulle rapportera mer om Artportalen var enklare att använda medan 10 % säger att de skulle rapportera mer om det fanns funktionalitet som idag saknas. 9 % vill få bättre återkoppling på hur deras data används. 

Användarupplevelse

Lättast att ladda upp bilder, svårast att redigera fyndplatser och hantera projekt

Bland de 1875 personerna som svarat på frågan om hur lätt Artportalen är att använda, upplevs det lättast att ladda upp bilder (betyg 4,0) och rapportera via rapportformuläret (betyg 3,8) medan det upplevs som svårast att redigera fyndplatser (betyg 2,9) samt skapa och redigera projekt (betyg 2,9). Se diagram 7. 

Diagram 7. Hur lätt tycker du att artportalen.se är att använda? (1875 svar)

Diagram som visar hur lätt Artportalens användare tycker att olika delar av Artportalen är att använda enligt en webbenkätundersökning i december 2017

Viktigast är att bidra till svensk naturvård

Att bidra till svensk naturvård är det syfte som anges som viktigast (betyg 4,3) när man rapporterar som privatperson till Artportalen, tätt följt av att bidra till ett ökat intresse för och kunskap om Sveriges flora och fauna (betyg 4,2), kunna lagra och hantera mina fynduppgifter på ett överskådligt och säkert sätt (betyg 4,1) och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra rapportörer (betyg 3,8). Se diagram 8.  

Diagram 8. Ange hur viktiga följande syften är för dig när du rapporterar till Artportalen som privatperson. (1853 svar)

Diagram som visar hur viktiga olika syften är för Artportalens användare när de rapporterar till Artportalen som privatperson enligt en webbenkätundersökning i december 2017

Om enkäten 

Enkäten lades upp på artportalen.se under en veckas tid i början av december och var frivillig att svara på för alla besökare under den tiden. Enkäten var helt anonym och kunde besvaras en gång per enhet. Enkäten bestod av två delar där den första hade sex frågor av allmän karaktär. Den andra delen hade mellan sju och tio frågor (antalet berodde på hur man svarade) och var mer fördjupande.