SLU-nyhet

Höstens första taxonuppdatering

Publicerad: 06 september 2022

Som vanligt lite nytt här och där, bland annat en komplettering enligt EU´s lista över invasiva arter med mantelekorre, en bulbyl, en orm samt några eldmyror.

Insekter
En del nyinlagda parasitsteklar, en ny barkbladlus respektive parasitfluga samt några fjärilar. 
 
 
Blötdjur
Den nordvästatlantiska marina snäckan Haminella solitaria som hittades som ny för Europa år 2016 har nu också hittats som eDNA från miljöprov i Sverige (se länk från Hav och Vatten nedan). Närmaste beläggexemplar från Danmark och Tysklands östersjökust.
 
 
Kärlväxter
som vanligt några förvildade trädgårdsväxter, bl a en ny tallört, Monotropa uniflora. Dessutom har förekomsten av japansk liguster i Göteborg visat sig vara miyamaliguster.

 
Mossor
Enstaka underarter och varieteter har fått artstatus medan andra inte längre accepteras. 
 
 
Lavar
Släktet Micarea, dynlavar har kompletterats med några arter nya för landet (se Launis o a 2019)
 
 
Svampar
Pluggskivling och alpluggskivling har nu delats upp i flera nya arter, vilka ännu saknar svenska namn. Doftvaxskivling har visat sig ha en svårskild tvillingart, falsk doftvaxskivling, och tidigare fynduppgifter kommer därför föras till ett övergripande kollektivtaxon. Nya tillägg av flera nya äggsporsvampar (Pseudofungi) som egentligen inte är svampar utan mer släkt med brunalger, men i Artportalen av praktiska skäl ändå grupperas med svamparna. Många av dessa är parasiter på marina alger och andra marina organismer. Även flera lägre svampar (pisksvampar) tillkommer, vilka ofta är parasiter på andra organismer. Dessutom har några varieteter av slemsvampar kommit in.
 
 
Referenser och länkar
Genomik-baserade metoder i miljöövervakningen
 
Launis, A., Pykälä, J., van den Boom, P., Serusiaux, E. & Myllys, L. 2019. Four new epiphytic species in the Micarea prasina group from Europe. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326194/Micarea_Lichenologist_2019_OpenAccess.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kontaktinformation