SLU-nyhet

Fler arter visas öppet i Artportalen

Publicerad: 08 mars 2018
Flodkräftan (Astacus astacus) är ett exempel på en art som numera inte längre är skyddsklassad. Foto: Matz Berggren

I och med att en översyn av de skyddsklassade arterna nyligen gjorts kommer fler arter att visas öppet i Artportalen. Vid skyddsklassningen görs noggranna avvägningar mellan de eventuella hot respektive de generella fördelar som kan kopplas till öppen visning.

Det handlar om 62 arter som inte längre är skyddsklassade och följaktligen kommer visas öppet, medan fyra arter har tillkommit till listan.

Det är flest arter inom artgrupperna kärlväxter, steklar och mossor som berörs men även ett antal skalbaggar och fåglar samt några enstaka arter ur andra artgrupper omfattas. Exempel på arter som numera visas öppet är vårvial (Lathyrus sphaericus), klintsnyltrot (Orobanche elatior), dådresandbi (Andrena bluethgeni), väpplingsandbi (Andrena gelriae), gulfläckig igelkottspinnare (Hyphoraia aulica), ögonfläcksbock (Mesosa curculionoides), flodkräfta (Astacus astacus), fältjordstjärna (Geastrum campestre) och sparvuggla (Glaucidium passerinum). I och med revideringen är ingen mossa längre skyddsklassad.  

Revideringen har gjorts av ArtDatabankens artexperter tillsammans med medlemmar i respektive expertkommitté och varit på remiss hos berörda centrala myndigheter, samtliga länsstyrelser samt de större naturvårdsrelaterade ideella föreningarna.

Hela listan med arter som ändrat skyddsklass samt motiveringar finns i länken nedan. 

Länkar 

Arter som ändrat skyddsklass samt motiveringar (pdf)
Läs mer om revideringen av de nationellt skyddsklassade arterna 2018


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, kontaktperson skyddsklassade arter
SLU Artdatabanken
jan.edelsjo@slu.se018-672685