SLU-nyhet

Artportalens användarundersökning

Publicerad: 28 november 2017

Just nu pågår en användarundersökning bland Artportalens besökare.

About the Survey in English below. 

Varför gör vi en användarundersökning?

Vi arbetar ständigt med att förbättra Artportalen och som ett led i det arbetet är det viktigt för oss att veta hur Artportalens används och upplevs. Resultaten av enkäten kommer bli ett viktigt verktyg i vårt utvärderings- och förbättringsarbete.  

Vem riktar sig enkäten till?

Enkäten riktar sig till alla som besöker artportalen.se oavsett hur mycket man använder systemet, hur nöjd man är och huruvida man är rapportör eller bara söker information.   

Om enkäten

Enkäten har två delar där den första består av sex frågor av allmän karaktär. Den andra delen består av mellan sju och tio frågor (antalet beror på hur man svarar) och är mer fördjupande. Enkäten är helt anonym och distribueras till alla besökare på artportalen.se via pop-up eller länk under en begränsad period.

Om Artportalen

Artportalen är med sina 80 000 unika besökare i månaden, 10 000 aktiva rapportörer och över 60 miljoner inrapporterade fynduppgifter ett välanvänt och viktigt verktyg i svensk naturvård.

Artportalen används av såväl kunniga amatörer och hängivna ideellt arbetande personer som av naturvårdstjänstemän och forskare.  

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

In English

Why do we have a user survey?

We are continually striving to improve Artportalen. To ensure we can do this it is important for us to understand how Artportalen is used and experienced. The results of the survey will be a central part in our evaluation and development work.

Who is the survey aimed at?

The survey is open to all who visit artportalen.se regardless of how often they use the system, how satisfied they are with the system, or how they use the system to report or search for observations.

About the survey

The survey has two parts. The first section consists of six questions of a general character. The second part has between seven and ten questions (depending on how you answer) which go in in more detail.  The survey is completely anonymous and will be seen by all visitors to artportalen.se via a pop-up link during a limited period.

About Artportalen

Artportalen, with its 80,000 different visitors every month, 10,000 active reporters, and over 60 million observations, is a well established and important tool in Swedish environmental management.

Artportalen is used by skilled amateurs, biological societies as well as professionals involved in environmental management and researchers.

Artportalen is developed and managed by ArtDatabanken (Swedish Species Information Centre) at the Swedish University of Agricultural Sciences on behalf of the Swedish Environmental protection Agency.