Sandstäpp – en en av våra ovanligaste naturtyper

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag rapport

Sandstäpp är en av Sveriges ovanligaste naturtyper med en särpräglad flora och funga (svampflora). Många av arterna är ovanliga och har en sydlig och sydostlig utbredning i Europa. Exempel på karaktärsarter är gräset tofsäxing och skånsk sandnejlika samt flera sällsynta arter i tryffel- och röksvampssläktena Gastrosporium, Geastrum, Tulostoma och Disciseda. Naturtypen förekommer på kalkrik sand i soliga och varma lägen.


I vårt land finns sandstäpp endast i östra Skåne och på Öland. De svenska förekomsterna är nordliga utposter och naturtypen har sin huvudutbredning på den Europeiska kontinenten, men den är överallt sällsynt och fläckvis förekommande. Sandstäpp listas i Bilaga 1 i EU:s art- och habitatdirektiv, och benämns där Xeric sand calcareous grasslands 6120. Listningen innebär att naturtypen ska skyddas och uppnå gynnsam bevarandestatus inom alla regioner i EU där den förekommer.

Det är oklart hur mycket sandstäpp som har funnits i Sverige historiskt. Sannolikt var naturtypen vanligare förr men var begränsad till i stort sett samma regioner som idag. De största minskningarna av sandstäpps­arealen skedde sannolikt i slutet av 1700-talet och några årtionden därefter i samband med de omvälvande förändringar av jordbruket som inleddes då. Senare har minskningen fortsatt som en följd av plantering av skog till skydd mot sanddrift, förändringar av markanvändningen, gödsling och exploatering. Även de senaste 30 åren har en del sandstäppsområden försvunnit om man jämför med inventeringar från 1990-talet. Det finns studier och inventeringar som tyder på att kvaliteten på de kvarvarande sandstäppsförekomsterna dessutom har försämrats under de senaste decennierna, troligen på grund av en kombination av kvävenedfall, urlakning av markytan och otillräcklig markstörning.

Under åren 2015 till 2018 utförde SLU Artdata­banken och Länsstyrelsen i Kalmar län den hittills största inventeringen av naturtypen sandstäpp i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet var att förbättra kunskapen om sandstäpp i Sverige för att ge underlag till EU-rapportering, nationell miljömålsuppföljning och skötsel av skyddade områden. Sandstäpp blev därmed den naturtyp i Sverige med det i särklass bästa underlaget till rapporteringen. Vid rapporteringen bedömdes statusen hos sandstäpp i Sverige vara dåligt, både med avseende på areal och kvalitet. Situationen bedömdes vara likartad i en stor del av EU.

Förhoppningen är dock att skötsel inom skyddade områden, arbetet inom ramen för åtgärdsprogrammet för sandstäpp, åtgärder för att gynna pollinatörer, samt de åtgärder som genomfördes under åren 2012 till 2018 inom EU Life-projektet Sand Life kommer att leda till en ljusare framtid för sandstäpp.

 

Ladda ner rapporten Sandstäpp – en av våra ovanligaste naturtyper

Läs artikel Sandstäpp – Sveriges mest inventerade naturtyp  i Dagens natur

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 30
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Anders Jacobsson
Grafisk form: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2023
Antal sidor: 57
ISSN: 2003-5373 (tryck), 2003-5381 (pdf)
ISBN: 978-91-87853-69-2 (pdf)

Omslagsbild: Artrik sandstäpp på Vitemölla strandbackar, Skåne.
Foto: Anders Jacobson
Grafisk form: Katarina Nyberg

Denna rapport har finansierats av Naturvårdsverket