Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslagsbild med örter som koloniserat en bit mark i täkt som sluttar uppåt längre bort. Foto

Sand- och grustäkter utgör viktiga livsmiljöer för många arter, t. ex. för den rödlistade backsvalan där 70 % av de svenska häcklokalerna är belägna i täktmiljöer. Ytterligare drygt 300 rödlistade arter har en relativt stor andel av sina förekomster i och vid sand- och grustäkter. I en ny rapport analyserar SLU Artdatabanken samhällena av hotade arter i sådana miljöer, samt ger förslag på naturvårdsåtgärder.

Naturliga biotoper med störda sandmiljöer hyser en artrik och konkurrenskänslig flora och fauna. Sådana livsmiljöer har minskat drastiskt under 1900-talet. Under samma period ökade antalet sand- och grustäkter.

Täkterna innebär ofta stora ingrepp i naturen, men samtidigt kan viktiga ersättningshabitat för arter knutna till sandiga miljöer uppstå i gamla täkter.

Sedan några decennier är även sand- och grustäkter miljöer på stark minskning, beroende på att samhället vill bevara naturliga sand- och grusresurser. Täkter som avslutas har ofta föreskrifter om att planas ut och övertäckas vilket gör att deras naturvärden spolieras.

Rapporten behandlar: 
• Varför sand- och grustäktsmiljöer kan ha höga naturvärden.
• Hur många och vilka arter i dessa täkthabitat som är rödlistade.
• Analys av vilka biotoper utöver täkter som är viktiga för de aktuella arterna, dvs. vilka biotoper kan dagens täkter ersätta.
• Var i landet arterna och artrika täkter finns och vilka regioner som hyser särskilt många täktlevande arter.
• Vilka naturvårdsåtgärder som är viktiga för rödlistade arter i pågående och avslutade täkter.

Ladda ner "Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter"

Ladda ner "Sammanställning av rödlistade täktlevande arter"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 10
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2012
Antal sidor: 55
ISBN (tryck): 978-91-88506-49-8
ISBN (digital): 978-91-88506-94-8
ISSN: 1402-6090
Författare: Ulf Bjelke & Håkan Ljungberg (red.), Björn Cederberg, Örjan Fritz, Tomas Hallingbäck, Jonas Sandström, Sebastian Sundberg, Sven-Åke Berglind, Gustav Johansson, Stephen Manktelow, Ted von Proschwitz, Per Stolpe, Göran Thor och Martin Tjernberg


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967