Predicted forest beetle distributions in Dalarna

Senast ändrad: 17 juni 2022
Omslag med nät, tratt och behållare hängandes mellan träd i skog. Foto

En studie som identifierat faktorer som huvudsakligen styr artmångfalden bland vedskalbaggar i boreal, grandominerad skog. Här presenteras bland annat kartor över artrikedom, sannolikheten för förekomsten av tre skalbaggsarter och konnektivitet till gammal skog i Dalarna. Resultaten är användbara i arbetet med grön infrastruktur. Rapporten är skriven på engelska.

Summary

With a focus on boreal spruce dominated forests, we here examined the main factors determining species richness of beetles using extensive beetle survey data from Finland. For total species richness, richness of natural spruce forest specialists, and 3 individual species, selected models were used to predict expected species richness and occurrence probability, respectively, in Dalarna. Stand age was found to have positive effects on total beetle richness and natural spruce forest specialist species richness, as well as on the occurrence probability of the red-listed species Tachinus elegans and the indicator species Xylechinus pilosus. Connectivity to old and high volume spruce forest was important for the occurrence of Enicmus planipennis (assuming mean dispersal distance 5km) and X. pilosus (assuming mean dispersal distance 1km), and, intriguingly, also positively affected total species richness (again assuming a mean dispersal distance of 1km). The availability of high quality habitat in an area of 100–400 hectares around a focal site thus appeared to be important for high local species richness. Maps of estimated connectivity for three different assumed mean dispersal distances are provided alongside distribution maps for T. elegans, E. planipennis and X. pilosus, as well as maps of expected total species richness and the richness of natural spruce forest specialists. Since maps of old forest connectivity may be generally useful for planning in the context of green infrastructure, further connectivity maps are provided also for old pine forest.

Sammanfattning

Med fokus på boreal, grandominerad skog har vi här undersökt de faktorer som huvudsakligen styr artmångfalden bland skalbaggar. Undersökningen grundas på omfattande finska inventeringsdata. Vi predikterade också utbredningen av det totala antalet arter, antalet specialiserade arter knutna till ursprunglig granskog respektive förekomsten av tre enskilda skalbaggsarter i Dalarna med de passade statistiska modellerna. Hög ålder hos skogsbeståndet hade en positiv effekt på såväl det totala artantalet som antalet arter knutna till ursprunglig granskog. Likaså var beståndets ålder positivt korrelerad med sannolikheten för förekomst av den rödlistade arten Tachinus elegans och indikatorarten Xylechinus pilosus. Närhet till gammal, volymsrik granskog var viktig för förekomsten av Enicmus planpennis (om man antar att artens spridningsavstånd är i medeltal 5 km) och X. pilosus (om man antar ett spridningsavstånd på i medeltal 1 km). Intressant nog påverkades även den totala artrikedomen positivt av närheten till gammal, volymsrik skog (återigen med 1 km som antaget spridnings­avstånd). Före­komst av högkvalitativt habitat inom ett område av 100–400 ha runt det studerade området tycks således positivt påverka den lokala artrikedomen. Vi presenterar kartor över den beräknade konnektiviteten vid tre olika värden på genomsnittligt spridningsavstånd, liksom utbredningskartor för T. elegans, E. planipennis och X. pilosus. Likaså visas kartor över den förväntade totala artrikedomen samt antalet arter knutna till ursprunglig granskog. Eftersom kartor över skoglig konnektivitet har ett allmänt värde vid planeringen av grön infrastruktur, presenteras även konnektivitetskartor för gammal tallskog.

Ladda ner "Predicted forest beetle distributions in Dalarna"

Fakta:

Rapporten är skriven på engelska men har en svenska sammanfattning.

SLU Artdatabanken rapporterar 20
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 20
Layout: Katarina Nyberg  
ISBN (digital): 978-91-87853-36-4
ISSN: 1402-6090
Författare: Helen Moor, Juha Siitonen och Tord Snäll  


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967