Ökad trädtäckning på svenska myrar

Senast ändrad: 13 juni 2024

Riksskogstaxeringens landsomfattande inventering följer trädförekomst på provytor, vilket även inkluderar träd som växer på myrar. I denna sammanställning analyserar vi data från Riksskogstaxeringen för att undersöka trädens utveckling på ägoslaget myr under de senaste 65 åren. Vi ger dessutom ett förslag till en miljömålsindikator för miljömålet Myllrande våtmarker, som även kan indikera påverkan av ett förändrat klimat.

Resultaten från undersökningarna visar att den stående trädvolymen på myrar totalt för hela Sverige har ökat från 45 miljoner m3sk perioden 1983–87 till 82 miljoner m3sk 2018–22, det vill säga en ökning med drygt 80 procent över 35 år. Denna ökning av trädvolym har resulterat i en minskning av areal öppen myr. Om öppen myr definieras som ytor med en trädgrundyta mindre än 0,4 m2 per hektar samt färre än 300 stammar per hektar, har arealen sedan 1988–92 fram till 2018–22 minskat från 1,34 miljoner hektar till 1,21 miljoner hektar, det vill säga en minskning med 0,13 miljoner hektar eller 9,7 procent. Denna minskning är dock inte statistiskt säkerställd. Använder man istället en vidare definition av öppen myr, enbart baserad på grundyta mindre än 0,4 m2 per hektar, var den statistiskt säkerställda minskningen istället 0,23 miljoner hektar eller 15,4 procent, från 1,49
miljoner hektar till 1,26 miljoner hektar. Den senare arealminskningen av öppen myr motsvarar en yta nästan lika stor som Blekinge.

Myrar med diken i direkt anslutning har större trädvolym än myrar utan diken men arealen som har diken inom 25 m från provytecentrum har varit relativt stabil sedan tidsseriens start 1981, så den totala effekten av de i RT registrerade dikena på trädvolymökningen blir totalt sett relativt liten. Däremot vet vi inte hur stor den totala dikningseffekten är om man även inkluderar diken på längre avstånd, diken utanför myrarna och en eftersläpande dikningseffekt från tidigare dikningar.

En lämplig miljömålsindikator för miljömålet Myllrande våtmarker skulle kunna vara att följa arealutvecklingen av öppen myr (definierad som en grundyta mindre än 0,4 m2 per hektar samt färre än 300 stammar per hektar). Arealen öppen myr bör
fortsättningsvis inte minska för att våtmarkerna över tid ska utvecklas på ett gynnsamt sätt och för att miljömålet ska vara uppfyllt.

 

Ladda ner rapporten Ökad trädtäckning på svenska myrar

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 32
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Urban Gunnarsson och Per Nilsson
Grafisk form: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2024
Antal sidor: 32
ISSN: 2003-5373 (tryck), 2003-5381 (pdf)
ISBN: 978-9-87853-75-3 (pdf)

Omslagsbild
Flygbild över en aapamyr, norra Dalarna.
Foto: Urban Gunnarsson