Stöd till myndigheter

Senast ändrad: 02 juli 2021

SLU Artdatabankens årliga uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt Skogsstyrelsen stödjer myndigheternas arbete med biologisk mångfald. Det omfattar framför allt implementering och rapportering enligt EU:s naturvårdsdirektiv, akvatiska och marina direktiv, samt förordning om invasiva främmande arter. SLU Artdatabanken bidrar också till arbetet med internationella konventioner och miljöövervakning, samt stödjer länsstyrelserna i arbetet med uppföljning av skyddade områden och med åtgärdsprogram för hotade arter.

 

Skogsstyrelsen fick stöd i artskyddsfrågor, vägledningar för lavskrikor och knärot kopplat till juridiska spörsmål. Naturvårdsverkets artenhet fick stöd gällande frågor om fågeldirektivet och det internationella åtgärdsarbetet samt förvaltningsplaner för gås.

Övervakning av pollinatörer

Tillsammans med Institutionen för ekologi vid SLU tog vi åt Naturanalysenheten fram förslag till övervakning av pollinatörer i odlingslandskapet inför uppföljning av åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP-PoMS). Arbetet avser att konkretisera EU:s förslag och sker i samarbete med den forskargrupp i Lund som tagit fram förslag på nationell övervakning av pollinatörer (NAT-PoMS). En rapport blir klar i mars 2021 och pilotstudier för att testa metoderna genomförs i fält följande säsong koordinerat av Institutionen för ekologi vid SLU. Dessutom sammanställde vi åtgärder för att gynna pollinatörer i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket, samt guidade länsstyrelser och kommuner om sådana åtgärder.stöd-till-myndgiheter.jpgEn blombesökande hona av tångslamfluga Eristalinus aeneus som är helt inpudrad med pollen. Foto: Krister Hall

Stöd kan avse både terrestra och marina miljöer

Till exempel sammanställde vi effekter av granbarkborre på biologisk mångfald åt Naturvårdsverket. Skärgårdsstiftelsen fick stöd att utvärdera effekten av fasta bojar för att skydda marin bottenvegetation från ankringsskador. Även många andra stöd ges fortlöpande till länsstyrelserna exempelvis kring uppföljning, tolkning av naturtyper eller att formulera bevarandemål.

Internt gav vi stöd till en utredning inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys om SLU:s uppföljning i odlingslandskapet.

Naturtyper

För att enklare överblicka den svenska naturens mångformighet kan landskapet delas in i ett antal naturtyper. SLU Artdatabanken fortsatte under året ett arbete, med arbetsnamnet SveN, att dela in naturtyper på olika nivåer, för att underlätta arbete med miljöövervakning och uppföljning.

Fortlöpande miljöanalys

I samverkan med flera SLU-enheter och Svensk Botanisk Förening har vi också gjort förberedelser inom fortlöpande miljöanalys (program Biologisk mångfald) för att genomföra en nationell och ideell inventering av åkerogräs åren 2021–2023.

Datavärdskap

Uppdraget "Naturdata: arter och landskap" från Naturvårdsverket delas mellan avdelningen för Landskapsanalys vid SLU och SLU Artdatabanken. På sikt kommer andra miljöanalysverksamheter från SLU att ingå. En tredje part är Lunds universitet med data för fjärilar och fåglar. Datavärdskapet innebär ett ansvar för leveranskontroll och att lagra och presentera data. Under 2020 tog vi emot nya datamängder och uppdaterade webbsidor för naturdata.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

När inte områdesskydd eller andra åtgärder räcker för att utsatta arter ska överleva inför man särskilda samordnade insatser under en begränsad tidsperiod, så kallade Åtgärdsprogram ÅGP. SLU Artdatabanken ansvarar för löpande stöd och verksamhetsutveckling på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sammantaget innebär det årligen åtskilliga hundra ärenden med olika insatser och diskussioner gentemot länsstyrelserna och en rad olika aktörer inom skogs- och jordbruk, infrastruktur och branscher (t ex golf).

Yttranden

Under året lämnade SLU Artdatabanken ett tiotal yttranden på remisser. De rörde bland annat täktverksamhet, genetisk övervakning av arter, ändringar av jakttider, en klimatpositiv framtid och kalkbrytning vid Filehajdar på Gotland.