Områdesskydd och Natura 2000

Senast ändrad: 02 juli 2021

Biologiskt värdefull natur skyddas genom bland annat områdesskydd. Natura 2000 är ett nätverk av utpekade skyddade områden i hela EU. SLU Artdatabanken stöttar myndigheter i arbetet med skydd på olika sätt, till exempel med analyser och utredningar om kartläggningar, konsekvensanalyser, handlingsplaner och uppföljning.


I EU Life projektet Grip on Life testas olika förvaltningsstrategier i skog med avseende på inverkan på hydrologi och vattenkvalitet och för att få värdefulla vattendrag och våtmarker att bidra till grön infrastruktur. SLU Artdatabanken har samordnat det länsöverskridande arbetet med att kartlägga och bevara svämlövskogar, en av de mest hotade och sällsynta skogsmiljöerna inom Sverige och EU. Svämlövskogar förekommer längs vattendrag och behöver regelbundet svämmas över vid högvatten för att bibehålla sina unika naturvärden. Dessa skogsmiljöer står i fokus för den nationella planen för att ompröva verksamheter med vattenkraft (NAP) i syfte att få mer moderna miljövillkor.

Inom EU finns en prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 (”PAF”, Prioritised Action Framework) för år 2021–2027. SLU Artdatabanken gjorde en konsekvensanalys av PAF för naturtyper och arter i habitatdirektivet, samt gav stöd till Naturvårdsverkets arbete med en regionaliserad skötselstrategi.

I miljömålssystemet finns etappmål om minst tio procent marint områdesskydd i ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. För att nå målet har vi gett stöd till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna i arbetet med att ta fram marina handlingsplaner för Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Ramverket underlättar och harmoniserar framtida arbete med att skydda marina områden genom att identifiera och klassificera påverkansfaktorer och gemensamma förslag på bevarandemål och regleringar.

Marina skyddade områden behöver följas upp. SLU Artdatabanken har därför på uppdrag av HaV i ett tvåårigt projekt identifierat prioriterade uppföljningsbehov för Sveriges marina skyddade områden. Vi har även tagit fram förslag för hur uppföljningen ska genomföras inklusive skattning av kostnader.

Sandstrand utmed hallandskusten.

Fysisk påverkan och restaurering i kustmiljön

Kustnära grundområden har en avgörande funktion för att upprätthålla den biologiska mångfalden och är viktiga för att nå internationella åtaganden och de svenska miljömålen. Trots kunskapen om mänskliga verksamheters påverkan på havsmiljön saknas idag ett helhetsgrepp för åtgärdsarbetet i kustmiljön. SLU Artdatabanken har fått i uppdrag av HaV att projektleda och delta med expertis för att ta fram en strategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustmiljön. Vi har tagit fram ett direktiv för att starta projektet och en projektplan. Arbetet involverar personer från flera olika myndigheter, universitet och länsstyrelser och ska mynna ut i en färdig strategi år 2022.

Mosaic

För att stärka naturvårdsinsatser i marina områden har HaV tagit fram verktyget Mosaic för att främja ett ekosystembaserat, adaptivt och praktiskt angreppsätt vid rumslig naturvård. SLU Artdatabanken har på uppdrag av HaV varit involverade i att färdigställa Mosaic, särskilt genom att ta fram en lista med ekosystemkomponenter till vilka naturvärden kan kopplas.