Forskning

Senast ändrad: 02 juli 2021

SLU Artdatabanken bedriver naturvårdsinriktad forskning jämte övrig miljöanalys. Under 2020 publicerade våra forskare mer än tio vetenskapliga artiklar.


Vidare var de medförfattare i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, medverkade i tre radiointervjuer, gav synpunkter på skogliga konsekvensanalyser SKA22 gällande biologisk mångfald, och bidrog till möten och uppdrag inom skoglig ekologi och naturvård. Forskare bidrog bland annat till att bygga en gemensam kunskapsbas och öka tilliten mellan olika aktörer när det gäller biologisk mångfald i skogen, inom ramen för Skogsprogram Västerbotten, samt medverkade i Skogsstyrelsens samverkansprojekt Ett mer variationsrikt skogsbruk.

ERA Net-projekten BioESSHealth och GreenFutureForest vilka leds av SLU Artdatabanken användes som illustrativa exempel på scenarioarbete respektive medborgarforskning i EU-finansiären BiodivERsA:s två publikationer om ämnena. Även detta år utförde forskare inventeringar och experiment i hänsynsytor och nyckelbiotoper i mellersta Sverige. Två nya postdoktorer anställdes.

I ett av experimenten borrar forskare vedprover för dna sekvensering av svampmycel i död ved inom hänsynsytor och uppvuxen skog. Foto: Mari Jönsson

Den rödlistade arten norna förekommer i kalkrik granskog i det studerade skogslandskapet. Växten hamnade i en högre rödlistekategori 2020 (Sårbar VU) eftersom populationen har minskat kraftigare än vad som tidigare varit känt. Foto: Mari Jönsson

Forskningssamarbete pågår även med Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Det rör artskydd i samband med beslutsprocesser vid etablering av vindkraftverk och skogsbruk.