Ekonomi

Senast ändrad: 02 juli 2021

SLU Artdatabanken är en del av SLU:s organisation och bedrivs vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala. Svenska artprojektet är en stor del av SLU Artdatabankens ekonomi där även uppdrags- och bidragsintäkter är betydande.

 

År 2011 får SLU Artdatabanken i uppgift att bedriva forskning. Forskningsomsättningen har fram till 2017 ökat för att därefter stabiliseras på en nivå omkring 18 mnkr.

Efter budgetnedskärningar 2019 har verksamheten anpassats till de nya intäktsnivåerna. Omsättningen 2020 har minskat med 1,4 mnkr jämfört med föregående år. 

 

Omsättning 2000–2020

omsättning-VB-2020.png

Omsättning 2005-2020. Av omsättningen 2020 (136,6 mnkr år 2019) utgör fortlöpande miljöanalys 87 % och forskning 13 %.

 

Intäkter 2020

intäkter 2020.png

Intäkter år 2020 uppgår till 136,6 mnkr (138 mnkr år 2019).

 

Svenska artprojektet 2020

Fördelningen av medel inom Svenska artprojektet 2020. Transfereringar, bidrag till taxonomisk forskning och stöd till biologiska samlingar, uppgår till 46 % av anslagstilldelningen på 70 mnkr.