Personal och organisation

Senast ändrad: 02 juli 2021

I januari slutade Lena Sundin Rådström som chef för Artdatabanken vid SLU. Lena Sundin Rådström ledde verksamheten 2014−2020. Det har varit en period med stora politiska svängningar, vilket påverkat Artdatabankens uppdrag och finansiering.

 

Efter de stora besparingar som drabbade Artdatabanken 2019 genomförde Lena, på uppdrag av rektor, de åtgärder som krävdes för att få en ekonomi i långsiktig balans. Lena Tranvik tillträdde som ställföreträdande chef.

En utredning för att kartlägga arbetsmiljön vid SLU Artdatabanken initierades av fakultetsledningen vid NJ-fakulteten. En organisationskonsult genomförde utredningen under november 2019 till januari 2020. I utredningen ingick gruppintervjuer med alla medarbetare samt enskilda samtal med alla chefer, fackliga representanter och skyddsombud. Utredningen omfattade även enskilda samtal med några medarbetare och en granskning av våra mål- och styrdokument. Utredningen resulterade i en rapport som delgavs fakulteten i mitten januari. Konsulten bistod sedan på deltid SLU Artdatabanken med arbetsmiljöarbetet fram till oktober.

Fakultetens dekan beslutade i oktober om att tillsätta en ny chef, Mark Marissink från Naturvårdsverket.

Arbetsmiljöarbete SLU Artdatabanken 2020

Arbetsmiljöarbete.jpg

Översiktsbild om aktiviteter som planerades för 2020.

 

Corona

Pandemin har påverkat vårt arbetssätt med fysisk distans och videomöten. Under våren arbetade ett flertal personer på kontoret men under hösten övergick majoriteten till att arbeta hemifrån. Eftersom en del personal även tidigare har arbetat på distans gick övergången förhållandevis lätt. Vår påtvingade vana kommer dock att underlätta kommande digitala möten.

 

En typisk situation på arbetsplatsen en morgon 2020 i en barnfamilj. Foto: Anna Tano Graflind

 

SLU Artdatabanken helårarbetskraft per år

helårsanställda-VB-2020-03.png

Utveckling av antal helårsanställda åren 2005−2020. År 2020 minskar antalet anställda med 11 %, till följd av nedskärningarna i riksdagens budget januari 2019. Verksamheten inom Svenska artprojektet byggdes upp under åren 2005 till 2009, vilket resulterade i ett ökat antal helårsanställda. Periodens (2005−2020) personalökning var även ett resultat av utökade uppdrag från Naturvårdsverket.