Infrastrukturens biotoper

Senast ändrad: 04 maj 2022

Föreläsningar och diskussioner från workshop. Dokumentation från "Forum för samverkan om infrastrukturens biologiska mångfald", dag två av konferensen Flora och faunavård 2018.

Deltagarnas diskussion om hur vi gemensamt kan stärka den biologiska mångfalden i landskapets nya gräsmarker. Medlemmar ur nätverket ”Samverkansgruppen för biologisk mångfald, gräsmarker och infrastruktur” presenterar här sig och sitt arbete med den biologiska mångfalden i infrastrukturens biotoper. Föredrag hölls av bland annat: Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio, Svenska golfförbundet, Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi (Triekol), Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (Sterf), Länsstyrelsen i Jönköping, Täby kommun och SLU Artdatabanken.

 

Ladda ner dokumentation om infrastrukturens biotoper (pdf 8,6 mb)